Monday, September 11, 2006

ਅਖੀ ਕਾਿਢ ਧਰੀ ਚਰਣਾ ਤਿਲ ਸਭ ਧਰਤੀ ਿਫਿਰ ਮਤ ਪਾਈ ॥7॥
ਜੇ ਪਾਿਸ ਬਹਾਲਿਹ ਤਾ ਤੁਝਿਹ ਅਰਾਧੀ ਜੇ ਮਾਿਰ ਕਢਿਹ ਭੀ ਿਧਆਈ ॥8॥
ਜੇ ਲੋਕੁ ਸਲਾਹੇ ਤਾ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਜੇ ਿਨੰਦੈ ਤ ਛੋਿਡ ਨ ਜਾਈ ॥9॥
ਜੇ ਤੁਧੁ ਵਿਲ ਰਹੈ ਤਾ ਕੋਈ ਿਕਹੁ ਆਖਉ ਤੁਧੁ ਿਵਸਿਰਐ ਮਿਰ ਜਾਈ ॥10॥
ਵਾਿਰ ਵਾਿਰ ਜਾਈ ਗੁਰ ਊਪਿਰ ਪੈ ਪੈਰੀ ਸੰਤ ਮਨਾਈ ॥11॥
ਨਾਨਕੁ ਿਵਚਾਰਾ ਭਿੲਆ ਿਦਵਾਨਾ ਹਿਰ ਤਉ ਦਰਸਨ ਕੈ ਤਾਈ ॥12॥

guess what, Brain?

12 Responses to “ ”

TeraRoop said...

Poor Nanak has gone insane, longing for the Blessed Vision of the Lord's Darshan. ||12||

TeraRoop said...

til now..

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ 4 ਘਰੁ 2
Raag Soohee, Ashtpadeeaa, Fourth Mehla, Second House:

ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪ੍ਸਾਿਦ ॥
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਕੋਈ ਆਿਣ ਿਮਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ੀਤਮੁ ਿਪਆਰਾ ਹਉ ਿਤਸੁ ਪਿਹ ਆਪੁ ਵੇਚਾਈ ॥1॥
If only someone would come, and lead me to meet my Darling Beloved; I would sell myself to him. ||1||

ਦਰਸਨੁ ਹਿਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ ॥
I long for the Blessed Vision of the Lord's Darshan.

ਿਕ੍ਪਾ ਕਰਿਹ ਤਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਮੇਲਿਹ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈ ॥1॥ ਰਹਾਉ ॥
When the Lord shows Mercy unto me, then I meet the True Guru; I meditate on the Name of the Lord, Har, Har. ||1||Pause||

ਜੇ ਸੁਖੁ ਦੇਿਹ ਤ ਤੁਝਿਹ ਅਰਾਧੀ ਦੁਿਖ ਭੀ ਤੁਝੈ ਿਧਆਈ ॥2॥
If You will bless me with happiness, then I will worship and adore You. Even in pain, I will meditate on You. ||2||

ਜੇ ਭੁਖ ਦੇਿਹ ਤ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ ਦੁਖ ਿਵਿਚ ਸੂਖ ਮਨਾਈ ॥3॥
Even if You give me hunger, I will still feel satisfied; I am joyful, even in the midst of sorrow. ||3||

ਤਨੁ ਮਨੁ ਕਾਿਟ ਕਾਿਟ ਸਭੁ ਅਰਪੀ ਿਵਿਚ ਅਗਨੀ ਆਪੁ ਜਲਾਈ ॥4॥
I would cut my mind and body apart into pieces, and offer them all to You; I would burn myself in fire. ||4||

ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਜੋ ਦੇਵਿਹ ਸੋ ਖਾਈ ॥5॥
I wave the fan over You, and carry water for You; whatever You give me, I take. ||5||

ਨਾਨਕੁ ਗਰੀਬੁ ਢਿਹ ਪਇਆ ਦੁਆਰੈ ਹਿਰ ਮੇਿਲ ਲੈਹੁ ਵਿਡਆਈ ॥6॥
Poor Nanak has fallen at the Lord's Door; please, O Lord, nite me with Yourself, by Your Glorious Greatness. ||6||

ss said...

Waheguru.

Brain said...

Wahegurujikakhalsawahegurujikifateh

JKVu JwgI mIhu vrsY BI guru dyKx jweI ]13]

jhakharr jhaagee meehu varasai bhee gur dhaekhan jaaee ||13||

Even in violent storms and torrential rain, I go out to catch a glimpse of my Guru. ||13||smuMdu swgru hovY bhu Kwrw gurisKu lµiG gur pih jweI ]14]

samu(n)dh saagar hovai bahu khaaraa gurasikh la(n)gh gur pehi jaaee ||14||

Even though the oceans and the salty seas are very vast, the GurSikh will cross over it to get to his Guru. ||14||ijau pRwxI jl ibnu hY mrqw iqau isKu gur ibnu mir jweI ]15]

jio praanee jal bin hai marathaa thio sikh gur bin mar jaaee ||15||

Just as the mortal dies without water, so does the Sikh die without the Guru. ||15||ijau DrqI soB kry jlu brsY iqau isKu gur imil ibgsweI ]16]

jio dhharathee sobh karae jal barasai thio sikh gur mil bigasaaee ||16||

Just as the earth looks beautiful when the rain falls, so does the Sikh blossom forth meeting the Guru. ||16||syvk kw hoie syvku vrqw kir kir ibnau bulweI ]17]

saevak kaa hoe saevak varathaa kar kar bino bulaaee ||17||

I long to be the servant of Your servants; I call upon You reverently in prayer. ||17||nwnk kI bynµqI hir pih gur imil gur suKu pweI ]18]

naanak kee baena(n)thee har pehi gur mil gur sukh paaee ||18||

Nanak offers this prayer to the Lord, that he may meet the Guru, and find peace. ||18||qU Awpy guru cylw hY Awpy gur ivcu dy quJih iDAweI ]19]

thoo aapae gur chaelaa hai aapae gur vich dhae thujhehi dhhiaaee ||19||

You Yourself are the Guru, and You Yourself are the chaylaa, the disciple; through the Guru, I meditate on You. ||19||

:'( unicode isn't working for me, as I can hardly see feels like someone's put glue in my eyes

dharasan har dhaekhan kai thaaee ||

wahegurujikakhalsawahegurujikifateh

Brain said...

ignore the last comment japneetie it doesn't make much sense.

Moving on to more important matters

"guess what, Brain?"

Tonight we will try and take over the world (again)? :)

TeraRoop said...

mm.. maybe it's better you posted the remainder of the Shabad.. =)

hehe.. silly Brain.. I think that first comment of yours makes more sense than most of the comments or posts on this blog =)

hehe you got it! pinky's ready again =D

p.s. what's wrong with your eyes Jeeo?

are you getting enough sleep? *looks at him closely*

hmmmmmmm?

hehe okay bye! until next timee.. and take care of yourself, okie?

yay we're going to take over the world =D

Waheguru Ji Ka Khalsaaaa Waheguru Ji Ki Fatehhhh!!

Darsan Har Dekhan Kai Thaaeeeeeee ||

TeraRoop said...

*part of the remainder..

anywho.. here you go =)

ਝਖੜੁ ਝਾਗੀ ਮੀਹੁ ਵਰਸੈ ਭੀ ਗੁਰੁ ਦੇਖਣ ਜਾਈ ॥13॥
ਸਮੁੰਦੁ ਸਾਗਰੁ ਹੋਵੈ ਬਹੁ ਖਾਰਾ ਗੁਰਿਸਖੁ ਲੰਿਘ ਗੁਰ ਪਿਹ ਜਾਈ ॥14॥
ਿਜਉ ਪ੍ਾਣੀ ਜਲ ਿਬਨੁ ਹੈ ਮਰਤਾ ਿਤਉ ਿਸਖੁ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਮਿਰ ਜਾਈ ॥15॥
ਿਜਉ ਧਰਤੀ ਸੋਭ ਕਰੇ ਜਲੁ ਬਰਸੈ ਿਤਉ ਿਸਖੁ ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਿਬਗਸਾਈ ॥16॥
ਸੇਵਕ ਕਾ ਹੋਇ ਸੇਵਕੁ ਵਰਤਾ ਕਿਰ ਕਿਰ ਿਬਨਉ ਬੁਲਾਈ ॥17॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਹਿਰ ਪਿਹ ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਗੁਰ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥18॥
ਤੂ ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ ਗੁਰ ਿਵਚੁ ਦੇ ਤੁਝਿਹ ਿਧਆਈ ॥19॥

Singhstah said...

Vaheguroo Vaheguroo Vaheguroo Vaheguroo Vaheguroo Vaheguroo

Anonymous said...

Wahegurujikakhalsawahegurujikifateh

I’m sorry pinky, I thought we were hitting sixes only.

http://www.sikhitothemax.com/page.asp?ShabadID=2874&Format=3

Could you post the remainder as Unicode or me is being silly!!

My eyes are only gluey in the morning, otherwise they are bloodshot red, which has led to many interesting theories being circulated around the University of why Raj is so annoyed or upset or tired.

My dad has diagnosed me with having conjunctivitis – he said he’s seen many cases of it in cats and dogs. I on the other hand am more sceptical and blame age instead like I do for many of life’s problems.

And speaking of life’s problems, a piece of advice to you japneetie bhenji, never ever rent a house for 6 people when there are only 5 people. The problem is 5 people have to pay 6 people’s rent and I’m to gareeb to pay my own rent let alone anyone else’s so we are in search of a new flat mate.

Whenever someone calls about the room they have to have an interview (we take turns to do it) and yesterday unfortunately was my turn to do it.

The only relatively ‘normal’ person we have had so far is an ex red beret in the special forces, whatever that means from Cyprus who’s ambition in life is to be a truck driver.

Lol

Anyways I’m going to stop before I send you to the land of nod….ahh snooze land….I think I’m going to go and snooze.

Take care Japneeeeeeeeeetiee and remember you must find the jade monkey before the next full moon or before I wake up, which ever is quicker.

Wahegurujikakhalsawahegurujkifateh

TeraRoop said...

ahahahhahahahahahah

pinky has to run because she's got three days worth of assignments to complete in an hour and a half =)

so for now.. a *big hugg* for brain

{who probably pushes pinky away =DP}

brain said...

By this time pinky must have already handed in her assignments. Nevertheless as your little brother I feel it’s in my duty to offer advice (no matter how useless)

I’ll give share with you the wise words my sister gave to me when I went to her room 2 days before an exam to complain about how little I knew:

'It's ok if you don't know anything. Just turn up to the exam room find a pile of coats, and hide under them. Then hope everything works out' - I think her advise was inspired by Homer - but that's not the important bit, the important bit is my sister needs to see a psychiatrist – so ermm – well – I bet you wish you had a time travel machine now :

Anyways I think your blog is in danger of being hijacked so I’m going to stop - well that and the fact that I’ve got a plane to catch in a about 2 hours - spain awaits. Will be back on Monday with your present japneetie bhenji.

*Wonders if he can fit a bull onto a plane*

Hmmm

*Big Hug* ahh finally pink is close, now Brain won't let you leave let alone push you away :)

TeraRoop said...

*teary eyed smile*

Leave a Reply

_/\_