Thursday, May 25, 2006

So That My Heart Will Not Be Broken..

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki FatehhThuttou Naahi Nehou

Salok Fareedh Jee
Ang 1378
Sheikh Fareedh Jee:

ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਿਚਕੜੁ ਦੂਿਰ ਘਰੁ ਨਾਿਲ ਿਪਆਰੇ ਨੇਹੁ ॥
ਚਲਾ ਤ ਿਭਜੈ ਕੰਬਲੀ ਰਹਾਂ ਤ ਤੁਟੈ ਨੇਹੁ ॥24॥
ਿਭਜਉ ਿਸਜਉ ਕੰਬਲੀ ਅਲਹ ਵਰਸਉ ਮੇਹੁ ॥
ਜਾਇ ਿਮਲਾ ਿਤਨਾ ਸਜਣਾ ਤੁਟਉ ਨਾਹੀ ਨੇਹੁ ॥25॥

Fareedhaa Galleeeae Chikarh Dhoor Ghar Naal Piaarae Naehu ||
Challaa Th Bhijai Ka(n)ballee Rahaa(n) Th Thuttai Naehu ||24||
Bhijjou Sijjou Ka(n)ballee Aleh Varsou Maehu ||
Jaae Millaa Thinaa SajNaa Thuttou Naahee Naehu ||25||

Fareed, the path is muddy, and the house of my Beloved is so far away.
If I go out, my blanket will get soaked, but if I remain at home, then my heart will be broken. ||24||
My blanket is soaked, drenched with the downpour of the Lord's Rain.
I am going out to meet my Friend, so that my heart will not be broken. ||25||


bhullchukmaaf
Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fatehh

Friday, May 19, 2006

Kim Bolan

Kim Bolan, you dear silliehead.

=)

Sunday, May 14, 2006

Satbachan

Thursday, May 11, 2006

You want me to take care of you.

Please stop refusing, then, to be taken care of =).

I'm tired.

ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਿਚਕੜੁ ਦੂਿਰ ਘਰੁ ਨਾਿਲ ਿਪਆਰੇ ਨੇਹੁ॥
ਚਲਾ ਤ ਿਭਜੈ ਕੰਬਲੀ ਰਹਾਂ ਤ ਤੁਟੈ ਨੇਹੁ ॥24॥
ਿਭਜਉ ਿਸਜਉ ਕੰਬਲੀ ਅਲਹ ਵਰਸਉ ਮੇਹੁ॥
ਜਾਇ ਿਮਲਾ ਿਤਨਾ ਸਜਣਾ ਤੁਟਉ ਨਾਹੀ ਨੇਹੁ ॥25॥

When TeraRoop obsesses, she really obsesses.

On Tuesday, May 9th, I realized how much He really loves me.

Really
.

=)

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fatehh

Monday, May 08, 2006

Bhai Parminder Singh Ji, Bibi Rena Kaur Ji

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Today is the second barsi of Singh Sahib and Bhenji Rena Kaur.. again, more later.

Waheguruu

bhullchukmaaf
Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh!

Sunday, May 07, 2006

Bhai Charanjit Singh Ji

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Today is Bhai Charanjit Singh Ji's second barsi. I will write more later.

bhullchukmaaf
Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fatehh

Friday, May 05, 2006

Ottawa Youth Kirtan Darbar

Bump. ^_^


Click to enlarge, please.

Thanks.

Sikh Essay Marathon - 5

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Japman Singh Veerji started Essay Marathon - 5 in hopes of the Sikh Sangat contributing, and inspiring one another. Sadly enough, he did not receive many responses, although this marathon's topics are more stimulating and inspirational than those of past marathons.

It is disheartening to see such a lack of response. So Sangat Ji, I have a benti for you all. Please take some time out of your busy schedules to write something on either of the topics/questions posted below. This is one of the many ways to inspire others, and to grow closer to one's own Sikhi by doing some soul-searching.

Please contribute. If you would like to remain gupt, you can submit the essay to Japman Veerji through the PM system. I am not sure which e-mail address he has kept open for non-forum members to contact him about the contest, so while I contact him, you can send the essay to me. Or you could simply post it yourself =).

I get the feeling no one will do this.. but please.. prove me wrong.


1. What makes you wake up every morning wanting to be a Gursikh? What do you draw inspiration from on a day-to-day basis? How do you make the line "Aisaa Kam Moolai Naa Kichai Jit Ant Pachhootaayeeai" true in your daily life? Does your circle of associates contain only sikhs, and if not, is it difficult to live a life as a gursikh around them?

or

2. What instances in Sikh history have inspired you? if you were not on the path at one time in life, what historical events (saakhis, biographies, so forth) led you to attempt to devote your life to Guru? Try to state more than 2, if possible. Explain how they inspired you, and if you have had any measure of success in implementing this in your daily life.


Happy writing =)

bhullchukmaaf
Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fatehh!

Thursday, May 04, 2006

Dhan Dhan Baba Ajit Singh Ji

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

According to the 'On This Day' thingies, today is Dhan Shaheed Baba Ajit Singh Ji's janam utsav.. Waheguru Jeeo. There really isn't anything I can say that is worthy of him.. but he will never ever be forgotten, nor will his sacrifice. Guru Ji will make sure of this.

I do not think we should strive to be like him.. but at least strive to become worthy to be called his descendants, his Father's Khalsa.

Waheguruu.. Waheguru.

bhullchukmaaf
Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

p.s. I feel like I went crazy today - my fifth post in one day! Waheguru

Perspective

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

One day, the father of a very wealthy family took his son on a trip to the country with the express purpose of showing him how poor people live. They spent a couple of days and nights on the farm of what would be considered a very poor family.

While returning from their trip, the father asked his son, "How was the trip?"

"It was great, Dad."

"Did you see how poor people live?" the father asked.

"Oh yeah," said the son.

"So, tell me son, what did you learn from the trip?"

His son answered, "I saw that we have one dog and they had four.

We have a pool that reaches to the middle of our garden, and they have a creek that has no end.

We have imported lanterns in our garden, and they have the stars at night.

Our patio reaches to the front yard, and they have the whole horizon.

We have a small piece of land to live on, and they have fields that go beyond our sight.

We have servants who serve us, but they serve others.

We buy our food, but they grow theirs.

We have walls around our property to protect us, but they have friends to protect them."

The boy's father was speechless. Then his son added, "Thanks, Dad, for showing me how poor we are."

=)

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

oh P.S. sorry I'm going crazy posting, in comparison to how much I normally post.. but I've replied to all comments. If you ever leave a comment one day and come back the next to see it lost in the dust behind a new post - or several - don't worry. It's been picked up, dusted off, and replied to =). Or it will be shortly.. haha.

me=irresponsible=lazy=me.

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fatehh

The Faithful

ਮੰਨੈ ਮਾਰਿਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਇ ॥
The path of the faithful shall never be blocked.
ਮੰਨੈ ਪਿਤ ਿਸਉ ਪਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥
The faithful shall depart with honor and fame.
ਮੰਨੈ ਮਗੁ ਨ ਚਲੈ ਪੰਥੁ ॥
The faithful do not follow empty religious rituals.
ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸਨਬੰਧੁ ॥
The faithful are firmly bound to the Dharma.
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥
Such is the Name of the Immaculate Lord.
ਜੇ ਕੋ ਮੰਿਨ ਜਾਣੈ ਮਿਨ ਕੋਇ ॥14॥
Only one who has faith comes to know such a state of mind. ||14||

Waheguruu

So
entirely
relevant.

hahaha I love my Guru Ji ^_^

Wednesday, May 03, 2006

I needed a change.

=)

Tuesday, May 02, 2006

A Message to the Messenger of Death

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

ਸਲੋਕੁ ॥
ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਿਬਦ ਭਜਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਨਾਨਕ ਨੀਤ॥
ਣਾ ਹਉ ਣਾ ਤੂੰ ਣਹ ਛੁਟਿਹ ਿਨਕਿਟ ਨ ਜਾਈਅਹੁ ਦੂਤ॥1॥

Where the Holy people constantly vibrate the Kirtan of the Praises of the Lord of the Universe, O Nanak
- the Righteous Judge says, "Do not approach that place, O Messenger of Death, or else neither you nor I shall escape!"||1||

bhullchukmaaf
Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fatehh

Guruduara Sahib

Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh!

Here is something I wrote quite some time ago.. a matter of many months. I skimmed through it quickly when I found it in one of my misplaced folders, and it's lovely how much we feel we've changed sometimes. The writing seems so poor, I could not possibly have felt only this at that time. Of course, there's a reason it's this short, and in this tone, but.. that's a tidbit of information that shall remain with me =).

Anyway.. enjoy?:


"Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh!

Guruduara. Guru ka duaar - House (Door) of Guru Ji

When we know someone well enough, we get invited to their house, or invite them to our own. It’s an everyday thing, but you must get to know the person a bit first. The better you get to know the person, the more and more frequent these visits become. The invitations come often, and soon, even unexpected visits become the norm-and they are welcome visits as well.

Similarly, you go to the Guruduara Sahib once or twice. For whatever reason you start to go, it is then up to you to accept the invitation from Guru Ji that is always there-the invitation from The Lord to come into Guru Ji’s Darbaar. If you begin to attend on your own, your intimacy with your Guru Ji grows. You will soon begin to attend regularly, and your love, your prem for Sikhi will grow. You will be filled with a sweet, blissful peace, if you attend the Guruduara Sahib as often as you can, and take something away. Really listen to the Kirtan, Kathha, or Paath.

ਿਜਸ ਨੋ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਿਹ ਆਪਣੀ ਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੇ॥
Jis No Kathhaa Sunaaihi Aapnee Si Gurdhuaarai Sukh Paavehae||
Those whom You cause to listen to Your sermon, find peace in the Gurdwara, the Guru's Gate.


[Guruduaarai Jaae Sojhi Paaesi]Listen to what Guru Ji is saying to you through His Sikhs. It is vital that you not only sit in the Darbaar Hall, but also try to truly find the Guru. Then, soon, you will reach that avasthha where you will not even need to go to the Guruduara Sahib to feel your Guru Ji beside you. Of course, even then, one should attend the Guruduara Sahib, but you will not need to go when you feel the need of your Guru’s presence.

ਗੁਰੂ ਮੇਰੈ ਸੰਿਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ॥ ਿਸਮਿਰ ਿਸਿਮਿਰ ਿਤਸੁ ਸਦਾ ਸਮ੍ਾਲੇ ॥1॥ ਰਹਾਉ ॥
Guru Maerai Sang Sadhaa Hai Naalae|| Simmar Simmar This Sadhaa Samaalae||
My Guru is always with me, near at hand. Meditating, meditating in remembrance on Him, I cherish Him forever. ||1||Pause||


Then, Guru will reside in your very soul, and you will feel it, Guru Ji will be such a complete part of you, that you will have guidance in every little thing you do, Guru will be you heart, your mind, all your body and soul, Guru your each and every single breath, with which you will remember God, ‘Wah-Guru Wah-Guru’, and all your pains and sorrows will be forgotten, and before where you were at that stage where you could not even eat or fall asleep without having thought of your Guru a hundred times, or having seen your Guru,

ਮੈ ਿਬਨੁ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਿਨ ਵੇਦਨ ਗੁਰ ਿਬਰਹੁ ਲਗਾਵੈ॥
Mai Bin Gur Dhaekhae Needh N Aavai|| Maerae Mann Thann Vaedhun Gur Birahu Lagaavai||
Without seeing my Guru, sleep does not come. My mind and body are afflicted with the pain of separation from the Guru.


Now you will feel Guru Ji within yourself in such a way, that all is forgotten, and you remember Him, always, always, and no longer remains in your heart the thought that I must go to the Guruduara Sahib, that is the only way I may see my Guru, feel my Guru, speak to my Guru, no, now Guru Ji is so strong within your soul, that all your pains and anguishes, and daily tires and sorrows, and little angers, all will be forgotten, and all that will remain is Naam. Sweet, True Naam. The only truths ever in existence-Guru’s word, and Naam. And who brought about this stirring of Naam within you? How did it come to be? Who is responsible for this joyous occurrence?

Guru Ji.

ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਕਿਰ ਮਨ ਮੋਰ॥ ਗੁਰੂ ਿਬਨਾ ਮੈ ਨਾਹੀ ਹੋਰ॥
Guroo Guroo Gur Kar Mann Mor|| Guru Binaa Mai Naahi Hor||
Chant Guru, Guru, Guru, O my mind. I have no other than the Guru.


This will come about all in the physical presence of your Guru. You must start out at the bottom, and work your way to the top, as in anything else, only, on this climb, you Guru is with you always. You’ve only to realize this. All this is behind a door, a certain door. That door is the Guruduara. I have no other than the Guru.

ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਲਾਇ ਭਾਵਨੀ ਇਕਨਾ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰ ਿਦਖਾਇਆ॥
Gurdhuaarai Laae Bhaavnee Iknaa Dhasvaa Dhuaar Dikhaaiaa||
Through the Gurdwara, the Guru's Gate, some are blessed with loving faith, and the Tenth Door is revealed to them.


When we attend the Guruduara Sahib, there are many things we do, to show respect, to show our love for Guru Ji. Among these things is something called prakarma, the act of taking one or more circumambulations around the Sri Guru Granth Sahib Ji.

Sikhs are not the only religious peoples to have practiced the act of prakarma. For example, Muslims also take prakarma of their Kaaba. This act is called Tawaf. Hindus do pradakshana (prakarma) of the sacred fire, when getting married. The Jews also have a tradition of taking seven circumambulations of the synagogue platform.

Why, however, do so many peoples practice this same act? What is the meaning of such an act? Like many other things, this also has a symbolic meaning behind it. Take the universe, for example:

In our solar system, all the planets revolve around the sun. If any were to fall out of this gravitational pull, what would happen? They would fall endlessly, and no one can fathom what might then happen to them. The sun basically has a type of control over these planets. The way each of the planets in turn have control over their moons. It is submission, in a sense, to a higher power. The way the moons orbit the planets, the planets the sun, the sun orbits something else, so on and so forth, in such a way do we submit ourselves to our Guru Ji.

In the same sense, the sun provides the planets with energy, and our Guru Ji does the same with us, His Sikhs. He provides us with the spiritual energy we need on the path of Sikhi. The act or prakarma is symbolic of the fact that we are mere servants of our Guru Ji, and that we have given ourselves wholly to Him. There is little difficulty in performing this act in the Guruduara Sahib, but for those of us who do take prakarma of Guru Ji, we must stop to think...have we submitted ourselves wholly to Him elsewhere as well? In life, in spirituality?

Bhul chuk maaf.

Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh!"

It's definitely not up to par, but it made me smile. I actually felt like I was finally DOING something.. of course what this was for shall remain my little secret =P. But it's kind or random {the bit about Prakarma} simply because that's what I was supposed to talk about - Guruduara Sahib and Prakarma - and keep it short.

I think I'll actually go through and read it, edit it, expand it, make something out of it...then return a year from now, and consider it once again obsolete.

=)

bhullchukmaaf
Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fatehh

Monday, May 01, 2006

O fool, chant the Name of the Lord!

ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ

ਿਕਆ ਪੜੀਐ ਿਕਆ ਗੁਨੀਐ॥
ਿਕਆ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨਾਂ ਸੁਨੀਐ॥
ਪੜੇ ਸੁਨੇ ਿਕਆ ਹੋਈ॥
ਜਉ ਸਹਜ ਨ ਿਮਿਲਓ ਸੋਈ॥1॥
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਜਪਿਸ ਗਵਾਰਾ॥
ਿਕਆ ਸੋਚਿਹ ਬਾਰੰ ਬਾਰਾ ॥1॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅੰਿਧਆਰੇ ਦੀਪਕੁ ਚਹੀਐ॥
ਇਕ ਬਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਲਹੀਐ॥
ਬਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ॥
ਘਿਟ ਦੀਪਕੁ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ॥2॥
ਕਿਹ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਿਨਆ॥
ਜਬ ਜਾਿਨਆ ਤਉ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ॥
ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਗੁ ਨ ਪਤੀਜੈ॥
ਨ ਪਤੀਜੈ ਤਉ ਿਕਆ ਕੀਜੈ ॥3॥7॥

What use is it to read, and what use is it to study?
What use is it to listen to the Vedas and the Puraanas?
What use is reading and listening,
if celestial peace is not attained? ||1||
The fool does not chant the Name of the Lord.
So what does he think of, over and over again? ||1||Pause||
In the darkness, we need a lamp
to find the incomprehensible thing.
I have found this incomprehensible thing;
my mind is illuminated and enlightened. ||2||
Says Kabeer, now I know Him;
since I know Him, my mind is pleased and appeased.
My mind is pleased and appeased, and yet, people do not believe it.
They do not believe it, so what can I do? ||3||7||


i'll fix it later.
---
edit: fixed.

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh