Friday, April 28, 2006

Rathae Isq Khudhaae Rang Deedaar Ke

ਆਸਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ਕੀ ਬਾਣੀ
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪ੍ਸਾਿਦ ॥
ਿਦਲਹੁ ਮੁਹਬਿਤ ਿਜੰਨ੍ ਸੇਈ ਸਿਚਆ ॥
ਜਿਨ੍ ਮਿਨ ਹੋਰੁ ਮੁਿਖ ਹੋਰੁ ਿਸ ਕਾਂਢੇ ਕਿਚਆ ॥1॥
ਰਤੇ ਇਸਕ ਖੁਦਾਇ ਰੰਿਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ॥
ਿਵਸਿਰਆ ਿਜਨ੍ ਨਾਮੁ ਤੇ ਭੁਇ ਭਾਰੁ ਥੀਏ ॥1॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਿਪ ਲੀਏ ਲਿੜ ਲਾਇ ਦਿਰ ਦਰਵੇਸ ਸੇ ॥
ਿਤਨ ਧੰਨੁ ਜਣੇਦੀ ਮਾਉ ਆਏ ਸਫਲੁ ਸੇ ॥2॥
ਪਰਵਦਗਾਰ ਅਪਾਰ ਅਗਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂ ॥
ਿਜਨਾ ਪਛਾਤਾ ਸਚੁ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰ ॥3॥
ਤੇਰੀ ਪਨਹ ਖੁਦਾਇ ਤੂ ਬਖਸੰਦਗੀ ॥
ਸੇਖ ਫਰੀਦੈ ਖੈਰੁ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ ॥4॥1॥

Aasaa, The Word Of Shaykh Fareed Jee:
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:
They alone are true, whose love for God is deep and heart-felt.
Those who have one thing in their heart, and something else in their mouth, are judged to be false. ||1||
Those who are imbued with love for the Lord, are delighted by His Vision.
Those who forget the Naam, the Name of the Lord, are a burden on the earth. ||1|| Pause ||
Those whom the Lord attaches to the hem of His robe, are the true dervishes at His Door.
Blessed are the mothers who gave birth to them, and fruitful is their coming into the world. ||2||
O Lord, Sustainer and Cherisher, You are infinite, unfathomable and endless.
Those who recognize the True Lord - I kiss their feet. ||3||
I seek Your Protection - You are the Forgiving Lord.
Please, bless Shaykh Fareed with the bounty of Your meditative worship. ||4||1||

Wednesday, April 19, 2006

...scarcely one humble being.

Raam Sa(n)th Mehi Bhaedh Naahee Eaek Jann Kee Mehi Laakh Karoree
Between the Lord and His Saint, there is no difference at all. Among hundreds of thousands and millions, there is scarcely one humble being.

Jaa Kai Heeai Pragatt Prabh Hoaa Anadhin Keerathan Rasan Ramoree ||3||
Those whose hearts are illuminated by God, sing the Kirtan of His Praises night and day with their tongues. ||3||

Sunday, April 16, 2006

Hukam

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

It feels so good {major undestatement} to feel Guru Ji speaking to me.. really speaking to me.

Today, when I read this HukamNaama, I really felt as though it had come just for me. Thank You Pyaareo.. thank You.


ਰਾਗੁ ਸੋਰਠਿ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂ ਨਾਹੀ ਅਬ ਤੂਹੀ ਮੈ ਨਾਹੀ ॥ ਅਨਲ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਰਿ ਮਇ ਓਦਧਿ ਜਲ ਕੇਵਲ ਜਲ ਮਾਂਹੀ ॥1॥ ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਭ੍ਰਮੁ ਐਸਾ ॥ ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਇ ਨ ਤੈਸਾ ॥1॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਰਪਤਿ ਏਕੁ ਸਿੰਘਾਸਨਿ ਸੋਇਆ ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ ॥ ਅਛਤ ਰਾਜ ਬਿਛੁਰਤ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸੋ ਗਤਿ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ॥2॥ ਰਾਜ ਭੁਇਅੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੈਸੇ ਹਹਿ ਅਬ ਕਛੁ ਮਰਮੁ ਜਨਾਇਆ ॥ ਅਨਿਕ ਕਟਕ ਜੈਸੇ ਭੂਲਿ ਪਰੇ ਅਬ ਕਹਤੇ ਕਹਨੁ ਨ ਆਇਆ ॥3॥ ਸਰਬੇ ਏਕੁ ਅਨੇਕੈ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਘਟ ਭੁੋਗਵੈ ਸੋਈ ॥ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇਰੈ ਸਹਜੇ ਹੋਇ ਸੁ ਹੋਈ ॥4॥1॥


When I am in my ego, then You are not with me. Now that You are with me, there is no egotism within me. The wind may raise up huge waves in the vast ocean, but they are just water in water. || 1 || O Lord, what can I say about such an illusion? Things are not as they seem. || 1 || Pause || It is like the king, who falls asleep upon his throne, and dreams that he is a beggar. His kingdom is intact, but separated from it, he suffers in sorrow. Such is my own condition. || 2 || Like the story of the rope mistaken for a snake, the mystery has now been explained to me. Like the many bracelets, which I mistakenly thought were gold; now, I do not say what I said then. || 3 || The One Lord is pervading the many forms; He enjoys Himself in all hearts. Says Ravi Daas, the Lord is nearer than our own hands and feet. Whatever will be, will be. || 4 || 1 ||


bhull chuk maaf
Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

Tuesday, April 11, 2006

A Bit of Keerat

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

While I'm held up a bit by the task of paying attention to the life I left behind a couple of years or so ago {i.e. being lazy}, I decided to make up for all those unkept 'promises' of mine, saying I'd be posting about this or that next. So.. what better than the praises of God with which to appease my fellow bloggers? =P

The following are some tracks which Papa Jee gave to me a while back, but I haven't been able to find them online, and he doesn't remember where he got them from either. Then someone very kind stumbled upon my blog, and sent me an e-mail from a nice site on which I can upload files up to 100 MB in size. Many thanks to you =)

Ek Palak Sukh Saadh Smaagam
Gurmukh Kot Udhaardaa
Peevohu Pahul Khandedhaar
Sehaj Kathhaa Prabh Ki Ath Meethhi - 1
Sehaj Kathhaa Prabh Ki Ath Meethhi - 2

I'd recommend listening to them in order. I do not know the name of the Bibi Ji doing the Kirtan, but the tracks were labeled as being sung by 'Dodra Sangat'.

Seeing as how next week is Spring Break, I'll have plenty of time to balance out my life with the internet, resolve my remaining affairs, and be on my way. I realize I haven't made this announcement on my blog, as I have on messengers..

For quite a bit of time, I'd been considering leaving the internet as I've done before {twice, I think}. This time, though, it'd be a more permanent action. I decided quite recently that I would indeed leave. However, my blog was an issue. I do not really have a considerable amount of attachment to it, as is quite obvious lol. The only thing I'd had a considerable amount of mental debate over was commenting =). I suppose I'll just cross that bridge when I come to it. It's just that.. for once since I lost my first blog, I'd like to stick to a blog that I've started. It's a matter of will, and bringing myself back into the pattern I once followed years ago. Well, less of a pattern.. but to develop certain skills of mine once again. We'll just see how that goes.

Here's to the raking away of an old pile of leaves.. and the sprouting of new ones on this slender tree branch.

Well, that's all for tonight, I'm up past my bedtime - nothing new there, actually, I'm just not in bed.. hehe

bhull chuk maaf
Waheguru Ji Ka Khalsaaa.. Waheguru Ji Ki Fatehh!