Thursday, February 23, 2006

Shaheed Bhai MaNi Singh Jee

Waheguru Jee Kaa Khaalsa Waheguru Jee Kee Fateh

1758 ਿਵੱਚ ਸ੍ੀ ਹਿਰਮੰਦਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਥੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਿਸੰਘ [ਜੀ] ਨੇ ਸ੍ੀ ਅੰਿਮ੍ਤਸਰ ਿਵੱਚ ਇਕ ਿਸੰਘ ਭੰਗੂ ਰਿਚਤ {ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਪੰਨਾ 287 ਅਨੁਸਾਰ} ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੇਲਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ।

ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਿਸੰਘ [ਜੀ] ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ ਅੰਿਮ੍ਤਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਸਖਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਿਸੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਅੰਿਮ੍ਤਸਰ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਯੋਗ ਕਰਮ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ। ਿਸੱਖਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਜ਼ਕਰੀਆਂ ਖਾਂ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸੋ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ [ਜੀ] ਨੂੰ ਗ੍ਿਫਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਿਸੰਘ [ਜੀ] ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਤਹ ਗਜ਼ਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਭੜਕ ਿਗਆ। ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਨੇ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ:

"ਖਾਨ ਕਹਯੋ ਹੋਹੁ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਬ ਛੋਡੈਗੇ ਤੁਮਰੀ ਜਾਨ।"

ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਿਸੰਘ [ਜੀ] ਨੇ ਬੀਰਤਾਪੂਰਨ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ:

"ਿਸੰਘ ਨੇ ਕਹਯੋ ਹਮ ਿਸਦਕ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਿਸਦਕ ਸੋ ਗਾਰੈ।"

ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਿਵਚ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਿਸੰਘ [ਜੀ] ਦੇ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਜੱਲਾਦ ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ [ਜੀ] ਨੂੰ ਨਖਾਸ ਚੌਕ ਵੱਲ ਲੈ ਤੁਰੇ। ਇੰਨੇ ਿਵੱਚ ਲਾਹੋਰੀ ਿਸੱਖ ਸੰਗਤ ਰੁਪਏ ਇੱਕਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ [ਜੀ] ਨੂੰ ਛੁਡਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ [ਜੀ] ਨੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ,

"ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਛੁਦਾ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਿਫਰ ਕਦੀ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਿਕਉਂਕੇ ਇਨ੍ਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਦਨੀਅਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"

ਜੱਲਾਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਸਰਫ ਚਾਰ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ [ਜੀ] ਨੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,

"ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟੋ।"

28 ਨਵੰਬਰ, 1739 ਨੂੰ ਲਾਹੋਰ ਦੇ ਮਸਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ [ਜੀ] ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਿਸੱਖ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਿਵਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ [ਜੀ] ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਯਾਦ ਿਵੱਚ ਲਾਹੋਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਿਕਲੇ ਕੇ ਕੋਲ 'ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ' ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

[[This is part of an article from Manch magazine.]]In Sikh History there are four Bhai Mani Singhs mentioned.

1. Bhai mani Singh Kamobh
2. Bhai mani Singh Dulatt
3. Bhai mani Singh Kanha Kacchha
4. Bhai mani Singh Alipur.


Now which of these is the Bhai Mani Singh Jee Shaheed ?
Let's take them one by one to arrive at the truth.

1. Bhai mani Singh Kamboh - This man is mentioned by Kesar Singh Chhibbar, but this Mani Singh is not mentioned to have served at Harimandir Sahib Amrtisar as Granthi.

2. Bhai Mani Singh Dullatt - According to Gyani Gyan Singh Jee this Mani Singh was the son of Jatt Dulatt and he attained Shaheedee in 1795. He used to live as a fakir, but this man is not mentioned as Band Band Kataaiaa, and this martyrdom happened in 1791.

3. Bhai Mani Singh Kanha Kachha - is mentioned only by Bhai Veer Singh ball sathiala in his book "Singh Sagar" written in 1884. He is mistaken because the grandsons of Bhai Mani Singh Alipur were settled in Kanha Kachha later and he made the wrong assumption that Bhai Mani Singh must have been from Kanha Kachha.

4. Bhai Mani Singh Alipur - His ancestors came from Khandosh and settled in nahan Himachal Pardesh. This event is mentioned in the Vahee records of Taluedeh in 1490 Bhatt records as stated:

a) Rada Mall's grandson Jagna, great grandson Beera Ka Chander Bharadawasi Gotra, etc . Thus it is clear that this family moved from Nahan to Alipur around 1582-1600 bikrmi. These facts are also mentioned by Bhatt Bohith who is the son of Bhatt Keerat whose Bani is in Sri Guru Granth Sahib Jee.

Bhai Mani Singh Jee was born in the family bharchwaji parmar Rajputs, in the house of Bullu, son of Mai Sass and his mother was Mata Madhuri Bani in the year 1644 on March 10th ( 1701 Bikrimi). These people were the descendants of Rajputs of Madhya Pardesh and descendants of Raja Sandal. In the 9th generation of Raja Sandal was Muna, one of whose 14 sons was Bullu who was Bhai Mani Singh Jee's father.

From Bullu begins the REIGN of SHAHEEDS

Mai Dass had 12 sons. One, Amar Chand, died in infancy...BUT the remaining 11 were Shaheeds for Guru Sahibaan...

1. Shaheed Bhai Jetha Singh Jee; 11-10-1711 at Alowaal Battle
2. Shaheed Bhai Dyal Dass Jee; 11-11- 1675 Boiled alive in front of Guru Teg Bahadur Sahib Jee at Delhi
3. Shaheed Bhai Mani Singh; Band band katiya at Lahore on 24-6-1734
4. Shaheed Bhai Daan Singh Jee; 7-12-1705 at Chamkaur Battle
5. Shaheed Bhai Maan Singh Jee; 3-4-1800 Chitor Garh battle
6. Saheed Bhai Roop Singh Jee; 11-10-1711 Alowaal battle
7. Shaheed Bhai Jagat Singh Jee; 24-6-1734 at Lahore
8. Shaheed Bhai Sohan Chand Jee; 20-3-1691 Battle of Nadon
9. Shaheed Bhai Lahina Singh Jee; 20-2-1696 Guler Battle
10. Shaheed Bhai Rai Singh Jee 3-12-1705 Battle of Mukatsar [[ chaalee muktae ]]
11. Shaheed Bhai Hari Chand Jee; 18-9-1688 Battle of Bhangani


Bhai Mani Singh Jee had 10 sons, seven of which attained Shaheedee.

1. Shaheed Bhai Chittar Singh Jee; 24-6-1734 at Lahore
2. Shaheed Bhai Bachittar Singh Jee; 8-12-1705 at Kotla Nihang Ropar
3. Shaheed Bhai Udey Singh Jee; 6-12-1705 Pahai Tibbi Roapr
4. Shaheed Bhai Anaik Singh Jee; 7-12-1705 at Chamkaur
5. Shaheed Bhai Ajab Singh Jee; at Chamkaur - date unknown
6. Shaheed Bhai Ajaib Singh Jee; Chamkaur - date unknown
7. Shaheed Bhai Gurbaksh Singh Jee; 24-6-1734 at Lahore


The remaining three sons were Bhai Desa Singh Jee [[ writer of Rehtnama ]], Bhai Bhagwan Singh Jee, and Bhai Balram Singh Jee.

The sons of these Singhs were also Shaheeds:

1. Bhai Chittar Singh Jee had three sons shaheed:
a) Shaheed Bhai Keshe Singh Jee; 28-12-1811 at Bilaspur battle
b) Shaheed Bhai Saina Singh Jee; 22-6-1713 at Sadhora battle
c) Shaheed Bhai Hatthu Singh Jee; 27-3-1758 Battle of Sirhind


The fourth son of Bhai Chittar Singh Jee - Bhai Garja Singh Jee - joined the Nirmalas. He did not attain Shaheedee.

Bhai Bachittar Singh Jee - who fought the elephant at Anandpur Sahib - had two sons:
1. Shaheed Bhai Sangarm Singh Jee; 13-5-1710 at battle of Chapar Cheri Ropar
2. Shaheed Bhai Ram Singh Jee; 9-6-1716 at Delhi


Bhai Udey Singh Jee's sons:
1. Shaheed Bhai Mehboob Singh Jee; 13-5-1710 at Chapar Cheri Ropar
2. Shaheed Bhai Fateh Singh Jee; 13-5-1710 at Chapar Cheri Ropar
3. Shaheed Bhai Albel Singh Jee; 22-6-1713 at Sadhaura Battle
4. Shaheed Bhai Mehr Singh Jee; 22-6-1713 at Sadhaura Battle
5. Shaheed Bhai Bagh singh Jee; 28-12-1711 at Bilaspur Battle


Thus, Shaheed Bhai Bullu Jee, his eleven grandsons, Shaheed Bhai Mani Singh Jee, his seven sons, and his ten grandsons make a GRAND TOTAL of 29 SHAHEEDS for the Guru Khalsa Panth...MUCH MUCH more than any other family combined.

-Jarnail Singh Jee

Taken from DiscoverSikhi.com here - many thanks to Veerjee 'Simmal Tree' for posting it.

bhull chuk maaf karan di kirpaalta baksho Maharaj
Waheguru Jee Kaa Khaalsa Waheguru Jee Kee Fateh

187 Responses to “Shaheed Bhai MaNi Singh Jee”

ss said...

I am spending so much time on discoversikhi lately (it's the same as the older sikhiunleased right?).

There is so much good informtion up there, I feel like a ant in a small corner of a desert, desperate to cover the whole desert but which ever way I go all I see is more sand in front of me.

I'm glad our Sikhi knowledge and history is so vast and infinite.We continue to be learners all of our lives.

Please keep posting bits from there. As there's always stuff that I miss.

Waheguru

TeraRoop said...

Haanji.. most definitely. I got the punjabi part from a magazine, and the information in English, along with the picture, is taken from DiscoverSikhi.

sheesh, I need to find some easier way of finding out I have comments. E-mail notification isn't bad, I don't egt enough comments to flood my inbox.

=)

ss said...

Does blogger.com allow you to display recent comments like I do on my blog (with I self host using wordpress - it's a great peice of software).

I get email alerts and can check and do as I want with any post/comment thru the admin menu and also control recent comments, posts etc displays in the sidebar. As well as whole lot more.

ss said...

Wonder how long it takes to see these new comments :-)

TeraRoop said...

mm Nahi Jee.. although there may be a way of doing it which I don't know of, but it doesn't come built-in like wordpress, which is actually pretty cool. I just wouldn't be able to host my own site.

I've enabled the e-mail notification for comments which is pretty useless except if someone comments on an older post {like you did here}. I found a few random comments like that earlier on with this blog, but by the time I found them, it was too late to say anything..

Of course, you'll probably never read this =)

ss said...

"Of course, you'll probably never read this =)"

Of course I will - even when I'm 3600 miles away from my computer :-)

lol

TeraRoop said...

hahaha

I just didn't think you'd come look at a post this old.

Older Veerjees always have ways, despite being 3600 miles away from their computers.

=)

ss said...

"I just didn't think you'd come look at a post this old."

lol

Thats exactly what I would do!!
But thats just the way I am.

TeraRoop said...

and I like it. Don't change, okay? Like when you get married and stuff.. 'cause some people do that, they'll tell you 'Oh, don't worry! It'll be the same, I'll still have time for you!' And once they're married, you never speak to them again.

You know.. these comment notification e-mails really should tell you what post the comment is left on. sheesh..

=)

ss said...

Donna worry little one :-)

I aint planning on changing.
I wonder how many others see these comments :-)

Better start sorting that marriage stff out I guess - to prove my point :-)

TeraRoop said...

Good. Change can be good, but isn't always.

Don't worry Veerjee - points will be proven in good time =)

Am I invited to the wedding?

Showing up is a whole 'nother story..

ss said...

"Am I invited to the wedding?"

If by some miracle (;-)) it happens then off course and don't forget you and the whole family are welcome anytime!

"Showing up is a whole 'nother story.."

Where there's a will ... there's a way!

TeraRoop said...

haha you need a miracle to get married? ahahahahh

I think it's a miracle I consented to get married at some point in time..

You're so silly, Veerjee, and so down on yourself..

tsk tsk.

Oh, forgot to say last time that I doubt anyone reads these comments anymore.. =)

ss said...

"so down on yourself"

It's the doormat thing :-)
One of these days I will write about it all properly.

Good job no one else is reading this :-)

TeraRoop said...

We've all got this Doormat Syndrome Veerjee.. something we need to grow out of. To some extent it is a neccesity, humility is a must.. but people get depressed because of it - which can't be good. One of the posts I started and never completed is about the difference between bairaag and depression. If I kept to my blogging word, I'd say it's coming up soon. haha

Will be waiting to read it, Jeeo..

=)

ss said...

Look forward to reading about that.

Being a doormat is one thing, but being a doormat that is cast aside when it is no longer useful is another thing still (of course with real door mats thats what you do do:-0)

Ah - but so be it.

Right enough from me. No downers from me :-)

TeraRoop said...

Ah Veerjee.. you are not alone in this feeling of being cast away once you have been used.. of course this all goes back to those e-mails from you and Sat Bhenjee. Those will be replied to soon, as I feel I have finally progressed enough to tell the truth without filling it up with emotion.

As for you.. sometimes the downers are what makes other people feel more close to home. I'm always here for you, I hope you know that.. you may say whatever you wish, and I will see you no differently from the way I do now. Keep commenting, and don't change what you would say just because I made a naive statement like 'you're so down on yourself'. I wasn't thinking.. if I had been, something so stupid would never have resulted.. I know better than that.

I pray you are well Veerjee.. Waheguru Jee Maharaj bless you always.. Waheguru Waheguruu

ss said...

I haven't forgotton this little post :-)

Do reply when ever you want and are ready - no problem.

" way I do now. Keep commenting, and don't change what you would say just because I made a naive statement like 'you're so down on yourself'. I wasn't thinking.. if "

hey don't worry. It's all good :-)
You're too kind!.

I hope you are doing good, you sound pretty busy at the moment; which can be good.

This is a good little thread!

Take care super bhenji :-)

TeraRoop said...

I know you haven't forgotten Jeeo.. impossible for you to do that. Just waiting until you did respond =)

Not kind enough, Jeeo.. hahaha not kind enough.

Actually, I did feel as if I was quite busy. When I read your comment, though, I started thinking about it and realized that I'm no busier than before - just indulging in different things lol. Being busy is really good, and I'm glad I'm getting busier.. although that's dragging me away from my blog in the days I'd like to post something..

It really is a great thread.. here's to hoping it lasts a while =)

ah Veerjee.. only my Beloved can take care of me.. =)

ss said...

You're more than kind enough.

I'll tell you a story .. it will unfurl slowly and might not make sense and that's because at times it doesnt.

Being busy aint all bad - but it is essential to find time for other things and people.

Hope you're spending time on really useful things and not this thread :-)

TeraRoop said...

Paath, Keertan, laughing & smiling, thinking, breathing, feeling, and the people dear to ny heart - I think I've got it covered.

Yay - story time =).

ss said...

good coverage :-)

Afraid the story will unfurl over emails - even this obscure thread is too public :-)

TeraRoop said...

Of course. I would expect nothing else.

You take care of yourself now, since I'm not there to do it for you.

My love to the little ones.

--Teardrop.

ss said...

Hey don't worry about me - you worry about yourself and people that are worth it.

Lots of pyaar to the little ones as usual- new pics going on to flickr even as I type.

I like the name Teardrop :-)

I'm going to go check out some more of Magic Singhs vid's - totally cool stuff.

TeraRoop said...

You are worth it. Else why would a heartless like me give a damn? I'm close to last on my list, simply because I know I'll be okay if put on hold for a bit.

The little ones are gorgeous, simply gorgeous. Makes my yearning for one of my own even stronger.

I'm only sixteen

Magic Singh is pretty cool himself lol.

Please do take care of yourself. And Teardrop is a lovely name.. I adore it.

TeraRoop said...

*if I'm put on hold for a bit

Happy Birthday, Magic Singh

Thank God for brothers and angels =)

ss said...

Hey happy birthday to him too.

Do you think he would mind if I put some links and a postup on my blog about his site?

I could ask him direct but you know him already :-)

TeraRoop said...

I don't think he'll mind, Veerjee.. seeing as how he'll probably never see it =)

I say go for it.

ss said...

Thought I should pop in and say Fateh :-)

How's things?

TeraRoop said...

Where's the Fateh? Or did you really just mean 'Fateh'..? =P

Would you like the truth, or a lie? =)

Waheguru Ji Ka Khalsa! Waheguru Ji Ki Fateh!

ss said...

Ahem - you are off course right - I'm being so careless lately. *slap*

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

TeraRoop said...

hey hey no slapping.. that's my job =P

don't fret dear one, we're all careless sometimes.. it's not a big deal.. and seeing how much you care all the time, a slip-up here and there isn't horrible.. keep smiling =)

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh

ss said...

I'm been letting down so many ppl lately. I have to fix that. I deserve that slap!

Life is all so very hard at the moment. Ah but so be it - it's my test.

Anyhow so whats happening with busy bee (;-)) Teraroop?

TeraRoop said...

Sorry for not replying earlier - I am quite the lazy bum. You do not deserve that slap, Veerji. As for letting people down, so many of us do it all the time. It's okay.. it really is. Circumstances prevent us from doing what we'd like, or what we feel we need to do.

I'm sincerely sorry that life seems difficult. But I do believe that is a good sign - if it were easy, then we probably wouldn't be doing what we're supposed to be doing. I pray you realize I'm here if you ever need me - there's no question of a burden, it is my job to help my brothers and sisters in any way I can, and I do enjoy this job very much.

I am not really as busy as I'd like to believe.. just.. hmmm I don't know where my time's gone haha. Just had a few programs {at Guruduara Sahib, Gatka, etc.}, and haven't been in the blogworld so much as talking to people, resolving affairs so I can leave. It all seems rather pointless of a sudden. I've wasted sixteen years already, I wouldn't be able to live with myself if I wasted any more.

I'd like very much to meet you one day =)

ss said...

A reply now I can rest today :-)

Thank you for what you wrote but no need to worry about me - Guru Ji will help me out.

I've had some interesting twists in and strange events in my life and they still continue. I am his toy and they can do with as they please - it's all good with me. My life is never boring :-)

I'm sure one day we will meet - somehow, somewhere. I'll buy you a creamed tea at the least ;-)

Stay happy and in chardi kaala little sis.

TeraRoop said...

"A reply now I can rest today :-)"

hahaha silly veerji =D

Of course, Jeeo.. Guru Ji has always taken care of you, and always will. I know what you mean about the twists and things.. never a dull moment. I am glad I am at least His toy.. I'd be anything for Him.

mhmm.. somehow, somewhere =). But I don't drink tea.. anyyyything but tea.. okay well not anything, but nooo teaaaa. haha

Today, based on a picture, someone told me I could pass as a British Singhni. They wondered whether I had any family in England, or if I even lived there for a while. When I explained that the only connections I had with England were the same that all Indians have from a faraway past, and some family in the way so many cypberspace Sikhs have =). mm I feel highly talkative at the moment.. but not through my mouth, strange thing. Barely nodded to mum.. so many smilies.. so many so many

=)

still not enough!

ah Maharaj.. in Your Kirpaa I am everything.. even 'sadness' is a gift.. I am happy as I am Jeeo, in smiles or in tears.

Oh to love my Dear Guru.. to love Him to love Himmm to love Him!

No blessing to part with.. for what would I ask for for my dear brother which is not already given Him? All is in His hands.. I am worthless as is my prayer.. a murakh feels not from the heart.. empty are one's words..

and here I go again =)

In Guru Ji's Grace,
your little sis

ss said...

Hey British Singhni :-)

I think that's what I'll call you from now on, Blati Singhni Bhenji :-)

And of course you have family over here - we're all family. I am happy to be your older brother and I know that Satvinder bhenji feels the same way (well as a sister in her case :-))

Ah indeed never a dull moment, remember that story I keep on going on about, it's getting more and more chapters by the day. I am trully hppy to be Guru Ji's puppet, I don't always understand but I (now that I understand a few other things) accept it.

We've got drinks other than tea - I reckon your're a milk or a water person, I heard (from a reliable source - so it must be true) that we have such products over here. I'll make sure I search all the supermarkets in preparation for your visit - lol.

Stay happy and smiling sis :-)

Ol' Big 'Ead Veerji

TeraRoop said...

hahaha Blaiti Singhni =D

Hanji.. I'm blessed to have you both as family, and you're who I was referring to in the "and some family in the way so many cypberspace Sikhs have" bit.

Ah yes this story.. building up all the hype.. I wonder when we'll get a chance to read it?

Actually now that you've said that.. I'm not really sure what I drink. I don't drink chaa, I don't drink milk, I don't drink paani.. hahaha wow. Juice? Soda? {eww GOT to break that habit!}

As for scouring supermarkets in preparation for my visit.. all you're going to need are earplugs and a bottle of tylenol/advil/whatever you whacky UK Singhs take for headaches.

Thanks Veerji, for everything..

*smiling*

May Guru Ji Maharaj bless you with acceptance of His Hukam.. that's really all we need.

ss said...

I was going to write a reply to Blaiti Singhni Wali Bhenji (your name gets longer and longer :-)) but I'm tired and falling asleep so I'll do it properly tmmr.

Until then - keep smiling!
And stop drinking all that fizzy stuff *tut tut*

:-)

ss said...

What was all that nonsense I wrote before! I blame the tiredness :-)

Im on no sleep today; but so it goes.

I'm glad that it was us that you were referring to, I was hoping it was. Anytime - just let us know.

I think there are some chapters that feel like they might be becomming to a close and a new set of chapters will hopefully open up - with Guru Ji's Kirpa. Then I might have a go at getting some of it out. And after all this hype it's going to be one serious let down!

And you really should drink more paani - I drink loads every day - much better than any of that other stuff.

I don't any whacky Singhs - what could you possibly mean :-)

You tell me what you need and we'll get it in. No worries. And if that means scouring the shelves then so be it.

Are these migranes that you get?

Keep smiling and look forward to the new banner.

Take care
ss veerji

TeraRoop said...

haha I find it funny that you called such a short post 'all nonsense'. I'm wondering why I didn't respond earlier, as I read the comments soon after you posted each..

I will let you know, Veerji, but I get the feeling you've a need to unload much more than I do. Never hesitate, okay? It's a lot to ask someone to confide in a stranger, I can't prove to you my intentions or personality, or my style of perceiving Creation.. but-no.. too much ego in this.

Just let me know if you ever need me. God knows I'm always right here =)

It won't be a letdown at all.. I bet the critics will be very angry with you for not hyping it up enough and dragging 'readers' to the 'store' the day it's out. Ah.. change. Doors open and close, balls fly through windows.. chapters are begun and ended. All the endless beauty of time and life.. yet nothing compares to the beauty of Him.

Yeah I used to love paani.. I wouldn't touch anything but paani, coffee, and apple and mango juices. I can't understand what happened. I let go of soda a while back, completely stopped. Then picked up again, and can't understand how that happened, either. Definitely cutting down though, and have started on water again. Didn't realize I'd missed so much. haha.. mmm paani.

haha silly whacky Big-Head ss Veerji.. =P. lol I'm a picky person, but only in my own home. It's hilarious but I can pretty much take anything, anywhere.. except my own house. People say I'm not much of a bother, which I suppose is a compliment, but I get shy to ask for stuff, and I don't eat out - which I feel is a burden on others. No special shopping for me! Just food.. good vegetarian food. haha

Hanji, I get migraines.. but I mean the earplugs and pills for you.. I talk a lot =).

Banner.. eh the pic looks lovely.. but my own uncreativity is an extreme issue. lol I keep seeing pics of yours that I'd like to use.. maybe I'll change it up every once in a while. But I have to learn how to do it properly, first. Killed my blog having a go at it last time =(

*sigh* I miss my bloggie.. very first one I ever had. It was wonderful. mm that's how life goes =)

So today was supposed to be my blog day! Knew what I was going to post about and everything. Actually like 2-4 posts. Where does the time go?

Take care Jeeo.. well, that's pointless to say, isn't it..'cause Guru Ji will take care of you..

teardrop.

TeraRoop said...

See? And I can go much faster, and with much more ease, in person.

Better watch out! =)p

ss said...

Bhenji - just skipping out of ongoing chatter for a minute - I dropped you a mail to your gmail account earlier.

Please have a look when you get a chance.

ss

ss said...

I will respond to your mail - but meanwhile back to the ol' thread ...

You're not a stranger - not really. And despite not knowing you I feel that I actually know you. I like that.

Unloading - ha - it's all there - between the lines :-) But I have no desire to burden other but thank you so much.

"Doors open and close, balls fly through windows.. chapters are begun and ended. All the endless beauty of time and life.. yet nothing compares to the beauty of Him."

I will use this line somewhere - it's great. Brilliant.

Is that apple juice and manjo juice - as in 2 seperate drinks? If so there's some really great juices over here, one of which is a mix of apple and manjo - yummmy!! :-)

"but I get shy to ask for stuff,"

I'm like that - "neh ji - pani de glass, bus"

"I talk a lot"
I listen a lot!

You use whatever picture you like - no worries. And if what you come up with as half as nice as the tk banner then they'll be great.

I don't think I ever say your first blog. I think I was a relative late comer to Teraroop's world :-)

'cause Guru Ji will take care of you#

Hanji - and Guru Rakha to you.

Speak to you soon.

an anyone else looking in here - go away :-)

TeraRoop said...

ha!

hehehehehe.. i'll reply again soon.. hahahahaa loll

ss said...

Still waiting ... :-)

I'm going to be away for a while from tmmr will be back next week. Might have internet access - but not sure yet.

Not saying on anything on my blog :-)

I'll be back!

TeraRoop said...

You will be missed.

Soo here's that comment, for reading while you're away or when you get back, whichever way it works out:

"You're not a stranger - not really. And despite not knowing you I feel that I actually know you. I like that."

haha exactlyy how I feel about you and Bhenji.. I've known others for much longer than you, yet they feel like strangers, while you two feel like close family that just lives abroad or something..

It's not about burdening others so much as it unburdening yourself. Because it's between the lines, I know it's there.. you said in an e-mail or comment, once, that sometimes the pain seeps into your blog, but you work on controlling it. Sometimes it's not as obvious as you think it is, Jeeo.. I just know, without anything being said sometimes. It's a weird and wonderful gift, and I'm sure I'm not the only one blessed with it =) but I've been putting it to use most of my life.

haha yeah, separate, but I'm sure they're good together as well. I like most juices.. in fact I can't think of any I dislike - except cranberry.. so korha! haha

I will indeed use manyyy of your pictures, but I'll always ask first.. I don't know, I feel the need to get your permission specifically.. and let you know what's being done =) You may not necessarily approve, you know? haha

Yeah listening is good.. I'm going back into my old ways of talking less and listening more.. it'll take some time, however, with a good three years of talking to date.

Nehi Ji, no one saw my first blog except the other members.. there were three others, and only one ever posted anything besides me - that would be Robbie Singh, who we've somewhat discussed on you blog before. Then one day it was just gone.

Oh well..

I hope you're keeping well.. may whatever it is you're leaving for be a success.. or at least not bad..

do keep me posted on Bhenji, if it's not too much to ask.

haha that felt so much like an elder brother moment.. "an anyone else looking in here - go away :-)"

yes.. go start your own threads! =P

Waheguruu.. may Guru Ji's guidance never be lost on you...

Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fatehh

ss said...

How about reading it today before I Went to bed - actually I'm nowhere near bed yet - darn it's 2:21am - time to get up :-)

I'll be back :-)

A longer response shortly.

Take care.

TeraRoop said...

silly goose.. i figured that would probably be what happens {you reading it before bed} but saying that would have negated my crossed fingers, hoping you'd go to sleep.

hmm, my problem's been solved, why not yours?

although, maybe i sleeping before 2 AM would be a bonus..

I'll be waiting =)

p.s. wow - fifty.

says a lot about how much time i waste ^_^

ss said...

51 now :-)

Still awake :-(

TeraRoop said...

aww, poor veerji.. =(

shall i sing you a lullaby?

ss said...

lol@lullabye :-)

Erm I have a whole new chapter - opened briefly and closed just as quickly :-)

teraroop11 said...

I hope it wasn't too difficult of a chapter to have to write =)

Take care Jeeo.. take very good care.

Waheguru Ji Ka Khalsaaaa Waheguru Ji Ki Fatehhhh

ss said...

There're all mostly difficult - but I've learnt to accept that :-)

TeraRoop said...

Acceptance is wonderful.

Still tired?

ss said...

exhausted - 3 hrs last night. Been out all day at parliament.

Going to try sleeping now. THink I'll work from home tmmr :-)

How goes it little sis?

TeraRoop said...

Waheguru.. the pictures from the Parliament were nice.. what were you there for Jeeo?

I hope you get in some sleep..

It goes wonderfully Veerji.. absolutely amazing =)

ss said...

Glad to hear that it goes so well. Thats the way it should be.

I actually got 9 hrs - I feel so lazy and ashamed of that now - but I think I needed a long sleep.

I spend a lot of time at parliament - yesterday was to present the situation regarding human rights and ongoing struggles to parliamentarian's.

The speakers from Panjab came over specially for that. They were all good speakers.

TeraRoop said...

hahaa no feeling lazy! it's okay.. i think you deserve it.. i just hope it was refreshing and not one of those naps really worth regretting where you sleep away like 11 hours of the day to wake up more tired than ever, rubbing your eyes and yawning all day..

it looks really nice.. and the Sardar Ji's looked cool.. i duno what it was.. they looked so serious and intelligent and.. ready

Waheguru Jee.. *sighh*... =)

How are you today?

TeraRoop said...

Waheguruuu Waheguru Waheguru Waheguru Waheguru

ਅੰਗ 1231
ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ 9 ॥
ਮਨ ਕਿਰ ਕਬਹੂ ਨ ਹਿਰ ਗੁਨ ਗਾਇਓ ॥
ਿਬਿਖਆਸਕਤ ਰਿਹਓ ਿਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਕੀਨੋ ਅਪਨੋ ਭਾਇਓ ॥1॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਿਨਓ ਨਿਹ ਕਾਨਿਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਲਪਟਾਇਓ ॥
ਪਰ ਿਨੰਦਾ ਕਾਰਿਨ ਬਹੁ ਧਾਵਤ ਸਮਿਝਓ ਨਹ ਸਮਝਾਇਓ ॥1॥
ਕਹਾ ਕਹਉ ਮੈ ਅਪੁਨੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹ ਿਬਿਧ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਓ ॥
ਕਿਹ ਨਾਨਕ ਸਭ ਅਉਗਨ ਮੋ ਮਿਹ ਰਾਿਖ ਲੇਹੁ ਸਰਨਾਇਓ ॥2॥4॥3॥13॥139॥4॥159॥

ohh Waheguru Waheguru Waheguru Waheguru Waheguru Dhan Waheguru Waheguru

Waheguru Dhan Waheguruuuuuu Waheguru Jeeo Waheguruu

ss said...

I'm good thanks - but all this sleep (3 nights now) has left me feeling tired (weird) - my body is just not used to it :-)

I better now become lazy - like those couch aloo types - lol.

And tusi?

Why do you sigh? It's all good - no need to sigh.

The Singhs were good. It's exactly what we need to see - articulate Sikhs - from Panjab. Telling us from "the horse's mouth".

All this weird stuff is getting even weirder - even I'm beginning to think about it more than use - and I've had a lot of weird stuff in my life.

lol

Take care
ss

TeraRoop said...

it was a happy sigh

longer response later jeeo, sorry

=))

ss said...

Ah a happy sigh. Tis good.

Take your time - no worries. I know it's hrd to keep up with everything.

I tried keeping off the blog for a while - just posting and not commenting but I kept on getting dragged back into it :-)

ss said...

*wave*

Just a happy wave from the other side of the Atlantic.

Let see if I can get some sleep!

ss said...

I like it here better :-)

Too noisy on my blog suddenly.

TeraRoop said...

hanji, you're right.. we need people who know what's going on from first hand experience to come out and tell the world, not people sitting half the world away, speculating from their cozy homes and safe lives as wannabe Sikhs..

Which weird stuff exactly were you referring to? or not 'exactly' exactly, as there aren't really any exactlys with you Veerji.. but.. these new chapters? or something specific you've mentioned before..

i'm a tad confused o_O...

*smiles.. waves back*

I reda your comments the day you leave them.. so I'm usually up to speed with what you have to say, but this lazy bum is slow to reply..

I'm glad you got some sleep, though.. you're right, it is because your body's not used to it, I went through it myself.. somehow I ended up more tired when I got 7 hours than I was when I got 2-3.. but seems like you're back on your regular schedule hahaha

hanji veerji.. lekin its not so much harder to keep up with stuff because of a busy schedule than it is to just want to keep up.. it could be laziness.. but sometimes i just look at everything and think 'ugh, i dont wana deal with this' so i dont reply, because i dont want that mood leaking into my comments to you.. it's weird.. i get what you mean on cutting down on the comments, yet it seems that as soo as you try to cut down, you get more.. haha my old bloggie - no comments whatsoever =D except from Robbie Veerji, occasionally..

i suggest {although it's mighty difficult to do} answer the serious/important questions ppl leave as comments, and slowly back away from the jokes and silly threads.. they're so enjoyable, hilarious normally, but it's got to be done.. moh comes in so many different forms.. Waheguru

i seem to find myself a bit.. edgy when i visit your blog these days.. i want to comment somewhere but it feels so chaotic.. almost hostile..

haha maybe i shouldnt be telling you this.. idk.. i do try and keep up with the posts though, so that's all well.. i used to keep up with the comments, but i've let go of that, and read random ones here and there.. got to lose the Solarider Mahablog addiction.. highly dangerous for one's mental well-being =P

hehe just jokes veerji..

you take care of yourself, now.. i'll be uploading something special for KS and GK on flickr soon.. as soon as my computer calms the crazy heck down!

lots of prayer,
little sis

ss said...

I prefer it here. They're talking about me on my blog :-)

Longer reply later ...

over and out old bean

TeraRoop said...

yeah, I saw.. sorry about the TeraRoop attack on your bloggie there.. hadn't had one in a while.

I like the peace here, too.. looks like you and Satvinder Bhenji are just bogged down with happy visitors =). Different types of comments altogether, though.

I hope Bhenji's doing alright.

Will wait for your reply =)

hehe old bean

ss said...

Well I owe a lot of people emails - but first things ; first a comment here. This comes first.

There has beeb a bit (lot!) of crazyiness on the blog lately - so maybe I will cool it down; especially if you're feeling out of place there - that is *not* allowed.

Bhenji seems to be doing a lot better now; Im sure it is still hard. We are all meeting up next week and I will try and crack a few of my feeble jokes - but respectfully. But you knew that :-)

Good to see your blog back in action. And I'm still trying to work out some of the more olique posts; and speaking as someone that does this all the time - I guess I'm not in a position to "complain" when others do it - hee.

I like how this post has so many comments and it's a nice set and I come here to relax sometimes :-)

But you invade away and if it's not feeling comfortable on there then I'll fix it. I like to think of it as a family. And I don't want us it ever to cross over the line like some blogs. So no need to be on edge.

So Robbie Singh was the on your old blog - it's a shame I never saw that old one. I'd have liked to.

About that weird stuff - I can't explain right now; but soon some day. There are some very strange coincidences and events happening (or have happened) and I'm afraid to have to dangle it so tantalisingly like this but I cant write about them yet. Especially where there are other people reading (oye - shoo!)

And no worries about not reading all the comments - I don't either sometimes. Heck I don't even read the posts - and I write them.

I got to lose the solarider blog bug as well - I've reduced the number of posts and I've had a number of emails saying "hey were's the pictures" etc - quite funny that people notice and miss it.

But you concentrate on the important stuff. The other stuff is way down the line .. it's not important.

But it does have one very speical impact - I get to know so many really amazing ppl.

So where's this special flickr upload - I didnt spot anything. But all in your own good time.

Take care
ss

TeraRoop said...

You are one amazing kid.

ss said...

You're confusing me with a kid[1]; and one who happens to be amazing at that.

Tis not me but I can think of at least one person who fits that description. :-)

[1] I recall a certain discussion regarding bhuchangi's - hee.

TeraRoop said...

Nope, no confusion. And if you mean KS, then yes, he's amazing too =)

heeeeee

{haha I actually do that.. friends look at me like im crazy..}

ss said...

*I'm looking at you like you're crazy*

*Your're crazy - mad eyes stare*

TeraRoop said...

hehehe

silly veerji!

=P

i think i'll drop by sat bhenji's blog and see what she's up to

ahh so many e-mails to reply to.. o_0

ss said...

You need to move to a different time zone - then you could join in real time.

Sounds like a perfectly sensible suggestion. Nope, can't see any problems with it.

Excellent. Thats that sorted then.

:-)

TeraRoop said...

or i could just stay up all night and sleep all day, with a few tweaks here and there =)

I'll reply to your longer comment properly soon

TeraRoop said...

No, I think people's e-mails come first.. TeraRoopie can wait =)

I finally got my e-mail thing sorted, but now's not a time to be e-mailing people and alarming Satvinder Bhenji with my staying up late haha

hahaha me feeling out of place is quite alright.. it's probably just because i'm so much younger.. and you all kind of *know* each other now, whether you've met or not yet.. i've only to catch up and it's all good =)

I'm glad to hear it.. been worried about her. I had made something to send her, but e-mail systems died of course.. and then I realized that maybe I shouldn't send it anyway, so a simple e-mail must now suffice.. Waheguru Ji.. having lost a loved one recently myself, my sympathy's fresh.. that's probably what's making me worry so much more than usual.

ooh o_O

hhaaha.. my oblique posts are less oblique and more.. a sentence about a specific detail in a large and very tangled up situation.. let's see if you figure any of um out {it'll be awesome if u can, they're not made to be figured out}. blog's not exactly back in action yet though.. do u mean the posts on teraroop11.blogspot?

it is quite nice.. our own little chat sort of thing. it's very calm in this thread.. from ur end at least - sorry if mine's a bit chaotic..

dont worry about fixing anything veerji.. i like your blog just the way it is.. change is something to be embraced, it's a gift from God, too.. dont allow my pickiness to affect your life =)

you know.. i'd have liked for you to have seen it, as well.. i was really quite attached to that blog.. it was raw.. had posts worthy of being called posts.. etc. haha. robbie veerji only posted one post himself.. but it was good to know he was there, reading along and commenting here and there =)

haha take your time veerji.. im in no hurry, and you shouldnt have to be, either.. its not tantalizing at all, actually. i just hope you're happy through every blessing.. be it a 'loss' or a 'gain', or something in between

And no worries about not reading all the comments - I don't either sometimes. Heck I don't even read the posts - and I write them.

ah.. deleting posts.. allll bad =(

hopefully the chaos dies down a bit so u dont feel compelled to do so much more.. it already seems less.

i agree about the 'meeting amazing people'.. reading those comments is like a window into some people's lives.. and they may not know they've made them.. but it really makes me think.. many, many things, actually.

hmm.

flickr is still being silly.. i tried using the flickr uploadr thing, but it wont connect for some strange reason. no clue what to do haha.. well i guess i'll just wait for this one to sort itself.

all the best veerji.. stay smiling

'TR'

ss said...

I would write a longer reply but all my brain circuits (well all 1 of them) are now fully occupied working their way through your obliqueness to the tangle.

I have always felt the tangle/situation there; something that me and Bhenji do quite often is to talk about reading between the lines and I do that a lot (even when it's not needed) so I have been reading between the lines.

But I never want to pry. But if you drop me a hint then I can decide if I should pry - and that only so that you can know that there's someone you can bounce things off if you need. And Bhenji also.

And I suspect I should be a asleep now.

So yeah why don't you stay up all night and join in with us in real time and then sleep all day.

Yeah seems like a plan to me. Nope, can't see anything wrong with it. Sorted :-)

Hey did you go camping? I want to go camping!!! *sulk*

TeraRoop said...

haha nehi Veerji, not the outdoorsy type of camping - a camp at Guruduara Sahib, where I took some pictures {we turned out with more pictures of me than subjects I would have preffered.. the girls stole my camera haha}. I LOVE macro mode soo much. heeee =D

I will get back to you later, as well - I should be entertaining guests at the moment. My young Bhenji is sharing my seat and being entertained by a mobile device which was created to further communication technology but also includes games ;)

hehe.. you take care, now. I intend to drop you an e-mail soon - and it will be as random as can be =)

Waaahheguurruuuuu

ss said...

A random email - whooo can't wait. I guess I should expect it at a random time :-)

So macro is cool or what. My next camera should have a supermacro mode. Ie up to 0cm away!!

Hope the camp went well and you sound happy - so all is good.

You're not still entertaining guests are you? ;-)

> "being entertained by a mobile device
> which was created to further
> communication technology but also
> includes games"

Have you been taking the British pills? It sounds like it. :-)

TeraRoop said...

hahahaha i used to talk like that to annoy ppl.. but no i've gotten quite stupid and lazy.. if i wasnt i wouldve gone overboard with games too =P hehe

si, senor, random time! ah i do wish i had continued with spanish.. perhaps i'll take some classes outside of school..

camp was alright. less kids show up each time, but it's okay - only those whom Guru Ji wills to walk His path will do so =)

nope, all done entertaining guests.. well the human kind at least.. the ones in my head don't ever seem to go away

ah again.. i shall return with a better reply

hahaha this always seems to happen.. only this time it's my own brain, and not someone calling me.

i hope you're sleeping well

ss said...

I was sure I left a message in response to your last one previously. But then again it could have lack of sleep :-)

I suspect this will continue way past 132 comments :-)

And no statistical theory vandalism either :-)

Three smilies :-)

Make that 4 :-)

Darn 5! Thats a good number!

TeraRoop said...

hehehehehe

ohh that looks hideous lol. i'd be nothing but glad if it continued past 132 - more memories =)

and it's quite alright if a comment goes unanswered you know =) ahh watch i end up with five or something haha

okay so, a response to your comment is in order! i was sure there was a nice long comment i hadn't responded to, but now i realize its not.. haha

so, this whole oblique tangled up situation.. i used to be able to read between the lines quite well. my intuition is still nearly as good as ever, and almost never steers me wrong.. but that's much easier in person/through chat. i find that half the time, i miss the oblique things on your blog and dont realize there were any until you say there were.. that's a loss on my own part. life's taken many things away from me, given a few back, and given me many more. but my ability to see things most others cannot.. that's one of the things I miss most

i try {as you once said haha} not to let the feel of things seep into my blog/comments.. sometimes i dont bother to stop it {comments, usually}. but i hope you're not worried. stuff happens all the time, and most of it is pondered upon for a moment and then stored away carefully somewhere in the back of the heart, the mind, something.

reading between the linessssssss how i miss being able to do so. but i guess its okay that i no longer can/do.. its all for the best hena?

dont worry about me.. reading between the lines on my blog wont do you a bit of good. but i keep in mind both your and bhenji's offers to help me when i need it, and for both i am very grateful. i hope you two realize that the same goes for you if the time should ever come.. although, what can a silly child like me do when there are mature, trusted, loving adults around? =)

ah i do go on and on.. haha. you can 'pry' whenever you like - you're always welcome in teraroop's little world, be it through the front door or sneaking in through a window =)

hmm.. we'll go camping when you come visit! by the way, who else lives in cali from your blog? one of your now lost comments said that cali was definitely on your hitlist..

hahaha hope you had fun reading all this.. now off to your blogs =)

take care, Veerji
TeraRoop

ss said...

It's 12:30 and I'm hungry - time for a small snack!

Thats a nice long comment :-)

This isnt - sorry :-(

--between-the-lines

ss said...

1:30am but less hungry :-)

We'll easily top 132 comments here and they'll all be worthwhile ones not the half nonses that ended up in the 70-100 range on mine.

There was no finese or feeling there - just randome garble; that's not something to keep. So lets do it properly here.

:-)

TeraRoop said...

"So let's do it properly here."

okie dokie!

So I'm glad you were less hungry at 1:30 AM.. but I pray to God you've been asleep at least a few hours now..

No sorries! You may be older and uglier, but every once in a while the younger and ugliest must be heeded, as well =P

Have a lovely day, o veer 'o mine. *hug* to keep you for a few moments if not the day =)

p.s. I counted, and I had five too.. o_O

hehe

TeraRoop said...

"So let's do it properly here."

okie dokie!

So I'm glad you were less hungry at 1:30 AM.. but I pray to God you've been asleep at least a few hours now..

No sorries! You may be older and uglier, but every once in a while the younger and ugliest must be heeded, as well =P

Have a lovely day, o veer 'o mine. *hug* to keep you for a few moments if not the day =)

p.s. I counted, and I had five too.. o_O

hehe

p.p.s must find your comment about an exchange of some sort.. err

O_o

TeraRoop said...

found it! and replied.. hehehe

So I figured out that if I click on the link at the bottom of the e-mail, it takes me directly to the post where the comment was left, as opposed to just the main page of my blog as I assumed it did..

hmm.. I don't want to sleep.. and yet, I must.

So Veerji, I'll be gone this weekend.. starting basically on Friday.. so tomorrow, I'll catch up with your blog among other things.. and talk to you on Monday =)

Straight after-school, headed over to Robbie Veerji's house for Sukhmani Sahib da Paath and Kirtan {him and bhabi ji just bought a new house =)}, then from there, a five hour drive out to Fresno.. then come back either Sunday night or Monday morning.

Hopefully I won't hate this trip like I normally hate Fresno trips haha

eeeee g'nightt!

ss said...

> hmm.. I don't want to sleep.. and yet, I
> must.

I want to sleep and yet I can't.

The only way I get any sleep is with a sleeping pill - I hate taking them but otherwise I Would get no sleep at all.

I've been tossing and turning for over an hour now and I know I won't sleep. So time for another.

Oh well.

I will reply properly.

Take care little one

TeraRoop said...

Waheguru

Veerji, I'm sure you know this, but sleeping pills are all bad. How often do you take them? {*crosses fingers and prays for anything but 'everyday'}

You're in my Ardaas. Hopefully whatever business plagues your mind will be taken care of soon, and you'll be able to sleep.

Waheguru Maharaj, please give my dear Veerji sleep.

please?

Waheguruu Guru Ji will take care of me pyaareo - just as He will take care of you..

ss said...

Little one (you couver was blown a long time ago :-)

THanks for your concern it is really appreciated. But really no need to worry about me. I've been dealing with this for a long time - over 5 years. It's been especially bad over the last 2 years or so and I've had to resort to sleeping pills to be able to get any rest. I know how bad they are so I do try not to take them but at the moment I take them in half doses - I break them in half. Its the only way I can get any sleep.

I know the reasons - and also hope that one day my mind will be at peace. It's a long story :-)

Until then I accept it :-)

So how was your long trip and what did you get up to?

Thanks for your concern - but please there's many more deserving out there.

Take care and we're at 92 comments now - woooooohoooo as someone once said :-)

Hope you're getting your rest. Apologies for the short response.

ss said...

Where are ypu little butterfly? Hope you haven't fluttered too far away :-)

Hope all is good with you and family.

ss said...

http://video.google.com/videoplay?docid=-659913538684379875&q=gatka

Now I just need to find out who uploaded this so I can beat them up :-)

TeraRoop said...

Fluttering quite fast and extremely lindly within a cage - no chance of getting too far away =)

All is good with family Jeeo.. everyone's great here. How about you? How are the little ones? And their mummies and daddies? And your mummy and daddy?

Loved the video.. please don't beat them up? Because I want to say thanks, but can't.. so lack of response from both of us will negate it all and woohoo it's like it either happened or never happened.

I haven't slept a wink in four nights.. kind of alert right now.. I work well late at night.. but that's not an option tonight.

Off to dream with my eyes open =)

take care,
japneet

ss said...

Everyone is good here too.

Been a tied up on other stuff so a bit of a few absences from me lately; but after monay back to normal(ish) :-)

DOn't worry I aint going to beat anyone up - love them all; any and might beat me up :-)

Sleep is an issue for both of us- tut!
I'm sure all will return in time.

Better get back to what I should be doing and will catch up with you on a mortal level soon :-)

tc

TeraRoop said...
This comment has been removed by a blog administrator.
TeraRoop said...

that was a load of garbage.. i did well to delete it.

good to hear everyone's well =).. five nights now, we'll see when and where i just conk out. wont be back to normal for two weeks or so, end of the year has arrived..

take care of yourself.. and dont worry about getting back to me in a rush.

teeeeaaaarrrdrop

p.s. *blindly

*teraroop

ss said...

I like garbage - there's always gems hidden in dem der garbage hills :-)

TeraRoop said...

i'm sure YOU would've liked that garbage.. the gems would be a couple of obious revelations of TeraRoop's jeevan ;)

TeraRoop said...

woo-hoo!

one hundred comments.. lol silly me, I made the 100th..

ss said...

Dannn dann! *fan fare*

The magic 100 border is fianlly crossed. It's like the ascent of Everest - but harder :-)

Of course I would have liked - when do I ever not :-) but maybe you don't want to do that in such a public way.

--a mere mortal.

TeraRoop said...

eh.. who knows me here? lol

nothing to hide.. the only reason i do is to save some hearts.. too bad they care..

my life isnt as 'bad' as many people's.. yet i still managed to shatter a lot of very important things inside.

hehe.. thanks Guru Ji.

get to work! mm maybe i should stop commenting back.. =p

ss said...

"the only reason i do is to save some hearts.. too bad they care.."

Ouch!

TeraRoop said...

"innit?"

hahah harder than the ascent of everest eh?

man.. must send you up that mountain one day.. you'd be back within three days =p

ss said...

> "innit?"
You really are a brit girl now :-)

> hahah harder than the ascent of everest eh?
Much much harder.

> man.. must send you up that mountain one
> day.. you'd be back within three days

I made it up there - but someone pushed me down over the side with nary a concern.

I'm in recovery :-)

Took ages to get up there and minutes to plummet down the side.

TeraRoop said...

mm that's the way life goes. The wall that takes months to build will crumble to dust in a moment right in front of your eyes.

But that's okay.. we begin to build again =)

Let me know if you need any more bricks.

Sleep well!

TeraRoop said...

Hope you're feeling better =)

TeraRoop said...

ਅੰਗ 243
ਗਉੜੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ 1 ॥
ਸੁਿਣ ਨਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਉ ਏਕਲੜੀ ਬਨ ਮਾਹੇ ॥
ਿਕਉ ਧੀਰੈਗੀ ਨਾਹ ਿਬਨਾ ਪ੍ਭ ਵੇਪਰਵਾਹੇ ॥
ਧਨ ਨਾਹ ਬਾਝਹੁ ਰਿਹ ਨ ਸਾਕੈ ਿਬਖਮ ਰੈਿਣ ਘਣੇਰੀਆ ॥
ਨਹ ਨੀਦ ਆਵੈ ਪ੍ੇਮੁ ਭਾਵੈ ਸੁਿਣ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀਆ ॥
ਬਾਝਹੁ ਿਪਆਰੇ ਕੋਇ ਨ ਸਾਰੇ ਏਕਲੜੀ ਕੁਰਲਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਿਮਲੈ ਿਮਲਾਈ ਿਬਨੁ ਪ੍ੀਤਮ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ॥1॥

Gauree, Chhant, First Mehl:
Hear me, O my Dear Husband God - I am all alone in the wilderness.
How can I find comfort without You, O my Carefree Husband God?
The soul-bride cannot live without her Husband; the night is so painful for her.
Sleep does not come. I am in love with my Beloved. Please, listen to my prayer!
Other than my Beloved, no one cares for me; I cry all alone in the wilderness.
O Nanak, the bride meets Him when He causes her to meet Him; without her Beloved, she suffers in pain. ||1||

The rest of the Pauris of the Shabad are on Ang 243, or here: http://www.sikhitothemax.com/page.asp?ShabadID=747

Bakshish of Guru Ji Maharaj, and meharvaani of magic singh veerji, one of two gifts when I couldn't sleep for six days =)

ss said...

Thanks Bhenji - I think I might post these on my blog.

I'm a bit behind in my commenting - been resting and trying todo other stuff - but I will catch up.

Hope all is good.

TeraRoop said...

Take your time Veerji - I ain't goin' nowhere in a rush.. leastaways, not I know of =)

Make sure you get as much rest as you can! No half resting and then going back to normal again..

All's well here.. take care, now..

TeraRoop said...

Gone public =)

ss said...

I think my server hosting my blog is down :-(

Actually I think it's the network link!

Back to normal business:

I havent taken a sleeping pill in a week :-)

I was just thinking about my life - it' mostly happy but some periods of intense sadness - I just need to deal better with the latter.

:-)

TeraRoop said...

Yeah it died right in the middle of my leaving you a comment =)

*YAY* no sleeping pills. But does this mean you haven't slept? Or that you've been able to sleep normally?

You know, Veerji, sometimes I feel as if you and I are in the same boat, but in different seas.

That thought will end there.

What're you up to these days?

ss said...

Same boat - if you're in the same boat as me then you need to get out - there's much nicer places to be :-)

I'm kind of sleeping - tackign what ever I'm giving.

My blog is down :-( actually it's the netowrk connection - outside of my control.

What am I up to - writing a few words; sorting my flickr, trying to work out who keeps on calling my mobile (cell) - it's a private # and I can't hear anyone.

You tell me - how goes it with you?

ss said...

What was the comment you were leaving?

Lets use this as a surregate blog :)

and why did I write my blog was down twice :-)

TeraRoop said...

Well, why are you in it then? And maybe in answering that question, you'll figure out why I'm in it, too =)

haha restricted number calls are interesting - got quite the funny story to do with those ahahah.

Well.. I'm.. doing a few different things. Just all over the place.. It's just like you said - a happy life with intenssee periods of sadness. For a while, a little over a month {wow!} I was in a constant state of happiness. Don't know.. it's my cross to bear =)

Mm.. it's all about burdens and where it's safe to unload them. You have to get them off without breaking your back in the process, but you've also got to take care not to drop them onto the back of another.

'cause you're silly and absentminded like me ;] {i can't believe i didn't discover that smilie before.. it was a typo haha.. i love itt}


Look what I found:
http://flickr.com/photos/thepres/153517401/in/photostream/

Now I'm going to go search under tags for teardrop.. then other things.. let's see what I come up with =)

TeraRoop said...

i found this amusing

i accidentally mistyped teardrop as teradrop.. and i was like oh.. emm.. shoot? will have to do it again.. but i actually got a result.. cause someone else spelled it wrong, too haha

teradrop.. hmm..
hahahahha

http://flickr.com/photos/awood/86417894/

ss said...

> Well, why are you in it then? And maybe in > answering that question, you'll figure out > why I'm in it, too =)

You can't be a bigger sucker than me :-)
I'm a mega fool - the king of fools :)

I'm bearing my cross too - but a break from it it would be nice :-)

But I'm not going to turn this into a bummer comment - I'm going to go and upload some pictures - I must have some I havent done yet :-)

you take care - right!

ss said...

Typos? Never make them myself :-)

ss said...

We're at 121 comments!

TeraRoop said...

and im at a total of 102 posts.. a few arent public.. must delete and/or edit those into posts worthy of publification.. publication, right, there we go.

hahaha i know exactly what you mean.. a break would be very nice..

oh well =) i'm sure we'll enjoy the break more when there're more of the things we need a break from behind us.

as for being a fool.. the fact that im trying to argue with you about it proves im the bigger fool

ive got so many pics i need to sort through and delete/upload.. im focusing on all the wrong things, and losing enthusiasm for everything else..

i think - even though there's no school or anything - i will go missing next week. we'll see..

right. off to get ready for gatka =)

ss said...

howdy :-)

TeraRoop said...

well hey there =)

i feel like giving you a big hug..

so..

here's a big *hugg*

ss said...

Because I'm a true tea drinking posh Brit - here's a handshake in return. "Pleased to meet you dear lady" :-)

lol - you really are wasting time :-)

How you doing? And how was Gatka - you getting back into it?

I went for the first time in 7 weeks or so today - I'm shattered!

Hope all is good.

TeraRoop said...

Not wasting time because I was commenting your Flickr, but because there was work to be done but I had to wait to be able to do it - which is why I was on Flickr and bloggies while at someone else's house ;]]

ah Gatka.. I will post about that.. sometime soon.

*looks up at ceiling.. looks down at lap.. looks back at monitor*

*I may post about that at some time.

=)

Getting back in regularly, you think? As for being shattered.. that was an every-practice occurence for me, even when I attended regularly.

lol@dear lady & posh Brit =pp

ss said...

Just popped by to see if I left my bantey here?

You havent seen them have you?

:-)

TeraRoop said...

Nope - probably because I'm too busy looking for my own.

I'm sure we've both spilled a couple somewhere along this thread, though =)

I am becoming slightly annoyed by the lack of agreement of time telling objects everywhere.

*frown*

TeraRoop said...

one-twenty-nine

=))

ss said...

There's no time to be annoyed. Smile and have some popcorn instead :-)

TeraRoop said...

haha you wouldn't believe - I spent three days fuming over one incident, one that doesn't concern me.. ahh I shouldn't have reminded myselff - okay, no anger, no anger, no anger.

Waheguru

*deep breath*

=DP

=(

Anyway, you're right, no time to be annoyed. We went off to watch twin cats prancing around your land on the big screen {and had to follow your advice of eating popcorn} =)

take care Veerji.. I hope you're faaast asleep =))

=((

-- sad popcorn kiddie.

ss said...

So you saw that Garfield movie - well guess where part of it was filmed - actually guess where I was standing when it was filmed - for a clue see:

http://solarider.org/blog/?p=201

That whole scene with the Queen was filmed on my campus.

Right- yeap no time for that type of anger and I know all about it. Well a mixture of anger and hurt (but it was a big incident :-)) I strugglw with it on a daily basis.

Have a good'n.

I should write about popcorn but my brain hurts :-)

TeraRoop said...

feel better

struggles aren't always worth it.. i hope that, in the end, yours is

take care veerji.. i'll get back to you again soon

the little one

ss said...

Hermanito :-)

TeraRoop said...

i'd be an hermanita =)

TeraRoop said...

i'd ask you to wish me luck today, if such a thing existed.

=)

ss said...

"i'd ask you to wish me luck today, if such a thing existed."

Seeing as today does exist as I'm in it, actually I'm in tmmr but lets not overly complicate this - so good "luck".

And what am I wishing hermanita good luck in?

Hermanita - thats kind of a nice name.

TeraRoop said...

hahaha!

immigration =)

ss said...

To paraphrase Lewis Carrol:

"curiouser and curiouser"!

ss said...

I'm all ears - which explains my rather weird appearance :-)


Damn sleepness is killing me :-(

ss said...

I'm assume you have internet access again?

or perhaps you just have flickr access :-)

TeraRoop said...

well.. to keep it short.. i was born in india, and in the very same year my papa ji was arrested and beaten {and mum had already been arrested and beaten earlier the same year} so we left from India near the end of that year.. of course they applied for asylum.. our case got pulled up a couple of years later, but their lawyer told them that he didn't have enough time to pay full attention to their case, so he recommended that they put it off until he was less busy and could fight the case properly..

well it took ten years to get pulled up again =) haha.. we've been to court 6 times now, receiving a new date each time - except wednesday, that was the final courtdate, the decision was to be made

and we get to stay =)

so thanks for the good luck wishes =)

=) =) =)

you know, it's true.. a person really can make themselves happy, no matter if their world has fallen apart!

im glad mine hasnt yet, either way =)

=))))

sleeping pills arent helping?

ss said...

Bole So Nihal
Sat Sri Akaal.

Excellent. Sory to hear about the troubles - but glad the case has come good.

Waheguru

ss said...

I took my first pill for about 3 weeks yesterday - I was so shattered by lack of sleep.

Even after the demo on monday - I was dying with tiredness - but still couldnt sleep.

So I eventually took one yesterday - knocked me out good - so today Im very alert even this late (it's 1am) but I don't want to take another.

God - so messed up :-)

TeraRoop said...

that last sentence could mean so many things

emm.. no legal access =)

"more later"

ss said...

Erm yeah - so corrected.

Oh God. I'm so messed up. :-)

TeraRoop said...

haha no, no, i knew what you meant - just being silly me

ss said...

Yeah but it's true - she killed me :-)

ss said...

This'll be the 150th comment - see I knew we could do it with proper comments :-)

TeraRoop said...

Of course [you] could =)

She?

Although not completely related, I'm reminded of Hamlet "Frailty, thy name is woman."

ss said...

Interestingly I saw Halmet with her!
But more another time.

Thought I'd run past and bump up the comment count :-)

Toodle pip

TeraRoop said...

I'm still thinking about her..

Today is a strange day. I needed a record of it somewhere, so here goes. Brief, sadly.

I was bored because I wouldn't allow myself to enjoy anything because I was slightly T'd off about not being able to go to Naam Simran session which was made worse by the fact that I haven't been in months, and I made my anger and frustration bigger than it had to be.

I'd seen an emotional movie earlier on which spurred me on to kickstart the gears in my head and made me think about everything I've been thinking about over the past few weeks again, for about the umpteenth time each, not very fun in the span of about ten minutes, considering 21 days or so couldn't do those things justice.

Soon I was occupied, working away, feeling happy that I was doing something again.

And now I'm very, very sad.

I'm managing to stay up somehow, and not homai, but I commend myself for this, keeping in mind that I have no hand in it, so maybe I'm only telling myself job well done, and not actually believing it.

I have a lot to thank Guru Ji for, and today, after a long time, I actually said it in my head, not just thought it. I'm still sad, yet I'm still happy - sad at the moment, happy in general, perhaps? Just somehow taking it as it comes, sighing here and there, but accepting and making do with everything shot my way.

Life is amazing - in more ways than one. It's scary and beautiful, frustrating and happy, hideously addicting {yeah, not the best combination of words on that last one, but it's very right at the moment} and I thought this was going to be brief, I guess not.

cutting myself off, yet again - Waheguru

happiness to you, dear brother

ss said...

"I'm still thinking about her.."

Don't - she's not worth it. I wasted enough years of my life on that already.

One of these days I'll tell you the story I keep on hinting about. But not yet - still too painful.

"Soon I was occupied, working away, feeling happy that I was doing something again."

Thats always a good move.

"I have a lot to thank Guru Ji for, and today, after a long time, I actually said it in my head, not just thought it. I'm "

Me too - despite everything - life could have been much much worse and I might not have had the ebst family in the world.

I find myself having conversations in my head too.

"Life is amazing - in more ways than one. It's scary and beautiful, frustrating and happy, hideously addicting {yeah, not the best combination of words on that last one, but it's very right at the moment} and I thought this was going to be brief, I guess not."

Who need brief? - not me :-)

I just find it hard to write much at the moment - hardly visit my own blog - I post and then run :-)

Just need to give myself a big kick up the backside.

So are you out of the troube zone nw? I'm guessing so as blogging has resumed.

Happiness to you to chotte one.

ss said...

Nice new icon as well :)

TeraRoop said...

That last one made me blush. It's nothing great, the outline of the face looks faded out in such a small version. It's a picture of me that went through a filter effect on Photoshop Elements, and removal of stray lines and spots on Fireworks - also edited out the chunni on my head, and touched up the shape of the Dastaar. =)

anyyyyhoo.

Sounds like you think you're done wasting, but everything else leads me to believe otherwise. Heartbreak and 'pain' are nothing new to me Veerji.. I can understand. Take your time - there isn't the slightest rush.

As for it being too painful to tell.. sometimes pushing it out is what we need. Keeping it in, you hold in the pain. Telling the story allows you to release the pain and face it head on, not in the recesses of your confuddled brain and shattered heart.

Keeping busy is definitely a good move - but keep in mind it's simply another method of ignoring the things that bother us when we aren't busy. Indeed, life could have been much, much worse. Just thinking of all the things makes me loathe myself.

You don't need to force yourself into writing again. You simply need to take the break that's shouting your name at the moment.

the whole brief thing.. ah, an explanation will have to wait until another time. Ties in deeply with the lack of proper posts on my part, and lack of particular interest in anything.

Nope, not out of trouble. I'm allowed on the net, with reminders about every five minutes. Still can't attend camp or Gatka, I don't really care about the not chatting bit, still not allowed back in the play - and model for Kaurs magazine is totally out of the question =). Although, I must say I'm relieved on that front.. I had just barely agreed to do it under pressure of a good friend who convinced me it was a good thing {surprisingly, even Papa Jee approved}, but I can't ask Papa Jee about doing it now when he's upset with me.

The most horrid punishment is the disappoint, the lack of discipline following as a close second. I'm grounded, but I get the internet back - am not allowed to attend camp, {which I attended for Santhhiaa, to learn proper pronunciations, etc.} am not allowed to participate in the play being put together by Ish Amitoj Kaur {maker of Kambdi Kalaai}, not able to play Gatka.

I don't know. I'm coming down very hard on myself mentally, it's time to take it to the next step and discipline myself outwardly as well. Scolding myself will only make me slightly crazier than I currently am, and I don't know how long before it all spills over and makes a big mess for someone else to clean up.

Oh, look - Raam is being exiled.

Life is good. Life is amazing. And I'm not just saying it to convince myself =)

Happiness to all.

TeraRoop said...

http://www.google.com/search?hl=en&q=kava&btnG=Google+Search

havent time at the moment to check out which one's actually good, in comparison to the original information i attained about it

i wouldnt be surprised if you already know about this.. i imagine a comment somewhere on your blog that said kava.. but i could be making it up subconsciously

hope you had a good night =)

TeraRoop said...

thought i'd pop by with a hello =)

ss said...

I will reply - just been dealing with some pain; so a bit sidetracked lately.

Hope all is good.

TeraRoop said...

nehi - don't even worry about it.

It's all good. I'm not waiting on you or anything, and.. well, I figured as much. The ol' instinct lets me in on a few things here and there.

My second guess would have been you were just caught up with work, or sorting out that whole TO thing, or something along that vein.

You don't worry about me at all - I should be the last thing on your list =) You take your time, and say whatever you want whenever you're ready.

no stranger to pain. healing and dealing with it all takes time.

I'll "see" you when you get back.

All's amazingly well =)

prayers

Happiness to.. hmm..

uhh..

umm...

happiness to old chap =)

{hard to settle on one of your many cool names, so i had to make one up}

Guru Ji's with you, dear one

silly tr

ss said...

slowly I'm telling all - it's all there in the pictures I post - but you know all that - as you have the special spidey sense :-)

I'll be back soon.

TeraRoop said...

don't give me so much credit, veerji.. please..

i only see what he shows me..

i hope i can figure out all the things you're telling me and everyone else.. it'd be horrible to have you tell you story and no one understand it.

but im sure that wont be the case.. i know bhenji who's good at reading between the lines =)

mmkie dokie - take care veerji

TeraRoop said...

It hurts =)

night Singho

TeraRoop said...

i got booted in the first round of the district wide spelling bee in fifth grade for spelling that and two other words wrong, because the judges thought my 'k's were h's.

honestly! with the difficult words we had to spell for the schoolwide, how could i misspell such a simple word as cuckoo, and the two others which i cant remember at the moment?

im sure it holds an altogether different significance for you

ss said...

cuchoo in that case :-)

TeraRoop said...

ah-choo

=p

She stood in the doorway and nodded a greeting to a few people sitting around the hall before she turned her attention to the far end of the room. Glad that she’d worn her glasses, she smiled at the kids eagerly surrounding the young man behind the table. He looked preoccupied, waving something at the girl holding the camera who she knew to be his sister. He seemed slightly annoyed at the young boys surrounding him, clamoring to see the contents of his case, but smiled at all of them anyway, cracking jokes in the way that suited his nature.
She moved sideways to allow a few boys to get through the doorway, and they nodded at her on their way back in. She followed them with her eyes to the front of the room where she knew they’d join in with the other excited audience members. She leaned against the doorjamb, happy that she knew what the word meant. She shook her head, glancing back at him, realizing she was only trying to distract herself.

okay will finish later.

i tried to find that story i started in a comment on one of your posts, no idea where it is, but oh well.

*starts tugging at a thread of pain sticking out of his clothes*

ss said...

Been a long time since I posted here - consider it rectified :-)

ss said...

twice rectified now :-)

TeraRoop said...

mwegfkvgkwgvwlkgevkwegvwgvfk1gvp;

=)

yay.. I've rectified it once too now!

hehe

-nikkooooooo

ss said...

> mwegfkvgkwgvwlkgevkwegvwgvfk1gvp;

Normality is resumed :-)

TeraRoop said...

I can't for the life of me decide which I prefer - normality, or whatever that was back there.

O_o

ss said...

Well my reference to normality was more a euphemism than anything else :-)

toodle pip

TeraRoop said...

hmm, makes sense.

laa-di-daa

If we were to organize an Akhand Jaap, would you be interested in a half hour role?

ss said...

Tinka tink ... as one says.

"If we were to organize an Akhand Jaap, would you be interested in a half hour role?"

Me? Gulp - oh no! I'm good just sitting and joining in from the sangat - I'm not a up on the stage sort of guy :)

I'm very very limited.

Umm - whats your timing on this?

ss said...

It's been a long time since I was here - better go check out the rest - and see if there is a report on the play yet.

Tinka tink - I have no idea what that means - but I like the sound of it :-)

TeraRoop said...

i've no idea what it means either =)

i know what you mean about stage/sangat

and this involves neither.. or at least, not a direct physical version of sangat

it'd all take place over phone/through sms. sevadars call or text you to tell you your turn has begun.. you do simran for the amount of time you signed up for.. and call a sevadar back, then they call the next person..

gtg, more later sorry

so.. i was supposed to write that up today.. but im sick as a dying beatle =) its all swirling around in my head right now =)

i was supposed to reply to your mails as well.. maaf karna..

veerji.. how are you?

ss said...

I'm good - no need to worry about me.

No worries on the emails - take your time. You worry about you - okeydokie :-)

I senmt you some tunes - they might make you feel better - on the other hand they might make you feel worse :-)

This is a very high tech akhand jaap - sounds cool.

TeraRoop said...

You can tell me there's no need, but I won't stop. lol just ask Vikram.. I worry about the littlest things when it comes to people I care about, and even littler things when it comes to strangers.

Weirdess, as he'd say =)

okiedokie ma'am.

=]

So is that a 'ok, you lot go on' sounds good, or a 'count me in' sounds good?

Don't worry.. I don't think I'll feel worse.

There was a time when sad music was my lifeboat. It's weird, most people I knew listened to the same songs with heavy hearts, grudges, tears, curse words.

But they made me happy. Especially when I was sad. Really weird, but.. that's how I got happy in those days. Listening to those sad, very sad songs.

=)

ss said...

I guess I should say - "Weirdess"

"So is that a 'ok, you lot go on' sounds good, or a 'count me in' sounds good?"

Thats a count me in - but let me get this straight - so basically I do my part at a chosen time and location and then email/txt etc the sevadaars and they contact the next person?

Coolio

TeraRoop said...

I came out of the room where the girls were seated, each lost in her own world or in conversation with another. As I made my way out of the hall, I looked up to where the men were seated, my eyes roving around the circle at the chatting elder man, some serious, some laughing - and paused at the very end of the open circle to see my father looking at the ground some few feet ahead of him, hands folded, the man next to him facing the other way.

I went and sat by him, smiling, asking him if he was okay. He absently nodded yes. I asked if he was bored, and he turned to me and looked a little surprised at seeing me there, then smiled and shook his head no. I struck up a conversation and kept it going for some time. Then when another man who we both knew well returned to his seat by my father, and had fallen into a well formed conversation with him, I excused myself to return to the girls' room where something had caught my attention.

I returned to the room only to have my heart smashed to pieces again, one more time to be added to the impossible number which lately seemed to grow larger by the moment. I smiled, allowed my eyes to crinkle a little to fake the sincerity of my happiness - o, the irony is not lost upon me, no - then excused myself from the room.

I returned to my father's side and asked again if was okay. I cannot recall now what had occurred, but we laughed and he felt affectionate toward me. He put his arm around my shoulders and I leaned back onto him, smiling shyly at what he'd said. Then we both laughed, he moved his arm and tightened it, and I leaned back more comfortably.

Then I said to him quietly, my low voice careful so no one would hear,

"You know...you're just like me"

"What?"

He leaned his head next to mine to understand what I'd said.

"I said you're just like me. You and I are the same." Then softly, "We're both the same..."

He was silent for a moment, taking in what I said, a mildly surprised expression on his face. Then he laughed.

"We're the same, huh?"

"Yeah."

I smiled.

It hurt.
soo.. wrote it as a post.. then suddenly privated it lol

anyway, it's missing the details i'm known for among teachers and those few people who i ever punish with reading my stuff.. it doesnt contain the story elements that make a story a story

but its true. mhmm. yep.

everything is perfect at last =)

TeraRoop said...

lol it's actually really funny, cause whatever i called him he'd always just add an -ess to the end.. so one time he called me 'weirdo' and i was feeling especially sharp {okay, okay, fine, i was having one of my rare bouts of sharpness} and said hmm.. if i'm weirdo.. *sly smile forming*.. you're weirdess *smile widens to an evil grin*

hehehe that was fun.. then he was uncharacteristically not sharp and made the same mistake a few more times, and then of course he never did again - lol!

re: Akhand Jaap, yeah, you tell us what time(s) you're available, we finalize the schedule as soon as possible, and attempt to send a copy to everyone participating, if we havent an electronic contact method through which we can send them the spreadsheet, we'll call them. then, as the day progresses, we call each person at the time of their roll.. it's not a chosen place, it's just wherever you are haha

then, yes, you get in touch with one of us as soon as your roll is complete, and we contact the next sevadar

i'll need your number though.. and as i veryyy recently found out, even though it's through cell, int'l calls take a lot of money.. so would you mind if i gave your number to vikky so he can text you when it's your roll? he's got unlimited so i'll probably make him do that with whoever needs texts not calls {poor bugger, he got stuck with me as a friend hehe}

*sigh* that was overly long-winded, wasn't it? i'm quite repetitive when it comes to things like this.. just dont want to miss anything..

have a good day veerji

ss said...

Whoa - I've been absenst. Please bear wit hme - will catch up and reply soon.

I had the best rest I've had for ages yesterday - like 7 hrs of sleep - which strangely left me feeling even more tired during the day than normal - weird eh? :-)

TeraRoop said...

i have so far - what makes you think i'd stop now? =)

nah, not weird really.. your body's just not used to it

much the same occurs with me

take your time =)

ss said...

Why thank you for your understanding kind madam :-)

Hope all is good - catch up soon.

TeraRoop said...

hahahah.. uh huh, no problemm.. =p =)

all's good - keep your head up =)

ss said...

CUCKOOOO!!!

Leave a Reply

_/\_