Tuesday, February 28, 2006

Kabeer - Gur Laagaa Tabh Jaaneeai

Waheguru Jee Kaa Khaalsa Waheguru Jee Kee Fateh

This Shabad is by Bhagat Kabeer Jee, Salok Kabeer Jee, Ang 1374

ਕਬੀਰ ਗੁਰੁ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਨੀਐ
ਿਮਟੈ ਮੋਹੁ ਤਨ ਤਾਪ ॥
kabeer gur laagaa thab jaaneeai mittai mohu than thaap ||
Kabeer, one is known to have been touched by the Guru, only when his emotional attachment and physical illnesses are eradicated.

ਹਰਖ ਸੋਗ ਦਾਝੈ ਨਹੀ ਤਬ ਹ
ਿਰ ਆਪਿਹ ਆਿਪ ॥189॥
harakh sog dhaajhai nehee thab har aapehi aap ||189||
He is not burned by pleasure or pain, and so he becomes the Lord Himself. ||189||

Waheguru Jee Kaa Khaalsa Waheguru Jee Kee Fateh

Friday, February 24, 2006

Dhan Bhagat Ravidaas Jee

Waheguru Jee Kaa Khaalsa Waheguru Jee Kee Fateh- art by 'Simmal Tree' Veerjee

The date's heavily debated about. Oh well.

bhull chuk maaf
Waheguru Jee Kaa Khaalsa Waheguru Jee Kee Fateh

Thursday, February 23, 2006

Shaheed Bhai MaNi Singh Jee

Waheguru Jee Kaa Khaalsa Waheguru Jee Kee Fateh

1758 ਿਵੱਚ ਸ੍ੀ ਹਿਰਮੰਦਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਥੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਿਸੰਘ [ਜੀ] ਨੇ ਸ੍ੀ ਅੰਿਮ੍ਤਸਰ ਿਵੱਚ ਇਕ ਿਸੰਘ ਭੰਗੂ ਰਿਚਤ {ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਪੰਨਾ 287 ਅਨੁਸਾਰ} ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੇਲਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ।

ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਿਸੰਘ [ਜੀ] ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ ਅੰਿਮ੍ਤਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਸਖਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਿਸੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਅੰਿਮ੍ਤਸਰ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਯੋਗ ਕਰਮ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ। ਿਸੱਖਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਜ਼ਕਰੀਆਂ ਖਾਂ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸੋ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ [ਜੀ] ਨੂੰ ਗ੍ਿਫਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਿਸੰਘ [ਜੀ] ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਤਹ ਗਜ਼ਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਭੜਕ ਿਗਆ। ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਨੇ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ:

"ਖਾਨ ਕਹਯੋ ਹੋਹੁ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਬ ਛੋਡੈਗੇ ਤੁਮਰੀ ਜਾਨ।"

ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਿਸੰਘ [ਜੀ] ਨੇ ਬੀਰਤਾਪੂਰਨ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ:

"ਿਸੰਘ ਨੇ ਕਹਯੋ ਹਮ ਿਸਦਕ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਿਸਦਕ ਸੋ ਗਾਰੈ।"

ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਿਵਚ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਿਸੰਘ [ਜੀ] ਦੇ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਜੱਲਾਦ ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ [ਜੀ] ਨੂੰ ਨਖਾਸ ਚੌਕ ਵੱਲ ਲੈ ਤੁਰੇ। ਇੰਨੇ ਿਵੱਚ ਲਾਹੋਰੀ ਿਸੱਖ ਸੰਗਤ ਰੁਪਏ ਇੱਕਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ [ਜੀ] ਨੂੰ ਛੁਡਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ [ਜੀ] ਨੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ,

"ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਛੁਦਾ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਿਫਰ ਕਦੀ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਿਕਉਂਕੇ ਇਨ੍ਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਦਨੀਅਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"

ਜੱਲਾਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਸਰਫ ਚਾਰ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ [ਜੀ] ਨੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,

"ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟੋ।"

28 ਨਵੰਬਰ, 1739 ਨੂੰ ਲਾਹੋਰ ਦੇ ਮਸਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ [ਜੀ] ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਿਸੱਖ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਿਵਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ [ਜੀ] ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਯਾਦ ਿਵੱਚ ਲਾਹੋਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਿਕਲੇ ਕੇ ਕੋਲ 'ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ' ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

[[This is part of an article from Manch magazine.]]In Sikh History there are four Bhai Mani Singhs mentioned.

1. Bhai mani Singh Kamobh
2. Bhai mani Singh Dulatt
3. Bhai mani Singh Kanha Kacchha
4. Bhai mani Singh Alipur.


Now which of these is the Bhai Mani Singh Jee Shaheed ?
Let's take them one by one to arrive at the truth.

1. Bhai mani Singh Kamboh - This man is mentioned by Kesar Singh Chhibbar, but this Mani Singh is not mentioned to have served at Harimandir Sahib Amrtisar as Granthi.

2. Bhai Mani Singh Dullatt - According to Gyani Gyan Singh Jee this Mani Singh was the son of Jatt Dulatt and he attained Shaheedee in 1795. He used to live as a fakir, but this man is not mentioned as Band Band Kataaiaa, and this martyrdom happened in 1791.

3. Bhai Mani Singh Kanha Kachha - is mentioned only by Bhai Veer Singh ball sathiala in his book "Singh Sagar" written in 1884. He is mistaken because the grandsons of Bhai Mani Singh Alipur were settled in Kanha Kachha later and he made the wrong assumption that Bhai Mani Singh must have been from Kanha Kachha.

4. Bhai Mani Singh Alipur - His ancestors came from Khandosh and settled in nahan Himachal Pardesh. This event is mentioned in the Vahee records of Taluedeh in 1490 Bhatt records as stated:

a) Rada Mall's grandson Jagna, great grandson Beera Ka Chander Bharadawasi Gotra, etc . Thus it is clear that this family moved from Nahan to Alipur around 1582-1600 bikrmi. These facts are also mentioned by Bhatt Bohith who is the son of Bhatt Keerat whose Bani is in Sri Guru Granth Sahib Jee.

Bhai Mani Singh Jee was born in the family bharchwaji parmar Rajputs, in the house of Bullu, son of Mai Sass and his mother was Mata Madhuri Bani in the year 1644 on March 10th ( 1701 Bikrimi). These people were the descendants of Rajputs of Madhya Pardesh and descendants of Raja Sandal. In the 9th generation of Raja Sandal was Muna, one of whose 14 sons was Bullu who was Bhai Mani Singh Jee's father.

From Bullu begins the REIGN of SHAHEEDS

Mai Dass had 12 sons. One, Amar Chand, died in infancy...BUT the remaining 11 were Shaheeds for Guru Sahibaan...

1. Shaheed Bhai Jetha Singh Jee; 11-10-1711 at Alowaal Battle
2. Shaheed Bhai Dyal Dass Jee; 11-11- 1675 Boiled alive in front of Guru Teg Bahadur Sahib Jee at Delhi
3. Shaheed Bhai Mani Singh; Band band katiya at Lahore on 24-6-1734
4. Shaheed Bhai Daan Singh Jee; 7-12-1705 at Chamkaur Battle
5. Shaheed Bhai Maan Singh Jee; 3-4-1800 Chitor Garh battle
6. Saheed Bhai Roop Singh Jee; 11-10-1711 Alowaal battle
7. Shaheed Bhai Jagat Singh Jee; 24-6-1734 at Lahore
8. Shaheed Bhai Sohan Chand Jee; 20-3-1691 Battle of Nadon
9. Shaheed Bhai Lahina Singh Jee; 20-2-1696 Guler Battle
10. Shaheed Bhai Rai Singh Jee 3-12-1705 Battle of Mukatsar [[ chaalee muktae ]]
11. Shaheed Bhai Hari Chand Jee; 18-9-1688 Battle of Bhangani


Bhai Mani Singh Jee had 10 sons, seven of which attained Shaheedee.

1. Shaheed Bhai Chittar Singh Jee; 24-6-1734 at Lahore
2. Shaheed Bhai Bachittar Singh Jee; 8-12-1705 at Kotla Nihang Ropar
3. Shaheed Bhai Udey Singh Jee; 6-12-1705 Pahai Tibbi Roapr
4. Shaheed Bhai Anaik Singh Jee; 7-12-1705 at Chamkaur
5. Shaheed Bhai Ajab Singh Jee; at Chamkaur - date unknown
6. Shaheed Bhai Ajaib Singh Jee; Chamkaur - date unknown
7. Shaheed Bhai Gurbaksh Singh Jee; 24-6-1734 at Lahore


The remaining three sons were Bhai Desa Singh Jee [[ writer of Rehtnama ]], Bhai Bhagwan Singh Jee, and Bhai Balram Singh Jee.

The sons of these Singhs were also Shaheeds:

1. Bhai Chittar Singh Jee had three sons shaheed:
a) Shaheed Bhai Keshe Singh Jee; 28-12-1811 at Bilaspur battle
b) Shaheed Bhai Saina Singh Jee; 22-6-1713 at Sadhora battle
c) Shaheed Bhai Hatthu Singh Jee; 27-3-1758 Battle of Sirhind


The fourth son of Bhai Chittar Singh Jee - Bhai Garja Singh Jee - joined the Nirmalas. He did not attain Shaheedee.

Bhai Bachittar Singh Jee - who fought the elephant at Anandpur Sahib - had two sons:
1. Shaheed Bhai Sangarm Singh Jee; 13-5-1710 at battle of Chapar Cheri Ropar
2. Shaheed Bhai Ram Singh Jee; 9-6-1716 at Delhi


Bhai Udey Singh Jee's sons:
1. Shaheed Bhai Mehboob Singh Jee; 13-5-1710 at Chapar Cheri Ropar
2. Shaheed Bhai Fateh Singh Jee; 13-5-1710 at Chapar Cheri Ropar
3. Shaheed Bhai Albel Singh Jee; 22-6-1713 at Sadhaura Battle
4. Shaheed Bhai Mehr Singh Jee; 22-6-1713 at Sadhaura Battle
5. Shaheed Bhai Bagh singh Jee; 28-12-1711 at Bilaspur Battle


Thus, Shaheed Bhai Bullu Jee, his eleven grandsons, Shaheed Bhai Mani Singh Jee, his seven sons, and his ten grandsons make a GRAND TOTAL of 29 SHAHEEDS for the Guru Khalsa Panth...MUCH MUCH more than any other family combined.

-Jarnail Singh Jee

Taken from DiscoverSikhi.com here - many thanks to Veerjee 'Simmal Tree' for posting it.

bhull chuk maaf karan di kirpaalta baksho Maharaj
Waheguru Jee Kaa Khaalsa Waheguru Jee Kee Fateh

Shaheed Bhai Mani Singh Ji

Waheguru Jee Kaa Khaalsa Waheguru Jee Kee Fateh

1758 ਿਵੱਚ ਸ੍ੀ ਹਿਰਮੰਦਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਥੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਿਸੰਘ [ਜੀ] ਨੇ ਸ੍ੀ ਅੰਿਮ੍ਤਸਰ ਿਵੱਚ ਇਕ ਿਸੰਘ ਭੰਗੂ ਰਿਚਤ {ਸ੍ੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਪੰਨਾ 287 ਅਨੁਸਾਰ} ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੇਲਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ।

ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਿਸੰਘ [ਜੀ] ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ ਅੰਿਮ੍ਤਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਸਖਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਿਸੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਅੰਿਮ੍ਤਸਰ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਯੋਗ ਕਰਮ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ। ਿਸੱਖਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਜ਼ਕਰੀਆਂ ਖਾਂ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸੋ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ [ਜੀ] ਨੂੰ ਗ੍ਿਫਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਿਸੰਘ [ਜੀ] ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਤਹ ਗਜ਼ਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਭੜਕ ਿਗਆ। ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਨੇ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ:

"ਖਾਨ ਕਹਯੋ ਹੋਹੁ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਬ ਛੋਡੈਗੇ ਤੁਮਰੀ ਜਾਨ।"

ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਿਸੰਘ [ਜੀ] ਨੇ ਬੀਰਤਾਪੂਰਨ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ:

"ਿਸੰਘ ਨੇ ਕਹਯੋ ਹਮ ਿਸਦਕ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਿਸਦਕ ਸੋ ਗਾਰੈ।"

ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਿਵਚ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਿਸੰਘ [ਜੀ] ਦੇ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਜੱਲਾਦ ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ [ਜੀ] ਨੂੰ ਨਖਾਸ ਚੌਕ ਵੱਲ ਲੈ ਤੁਰੇ। ਇੰਨੇ ਿਵੱਚ ਲਾਹੋਰੀ ਿਸੱਖ ਸੰਗਤ ਰੁਪਏ ਇੱਕਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ [ਜੀ] ਨੂੰ ਛੁਡਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ [ਜੀ] ਨੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ,

"ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਛੁਦਾ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਿਫਰ ਕਦੀ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਿਕਉਂਕੇ ਇਨ੍ਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਦਨੀਅਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"

ਜੱਲਾਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਸਰਫ ਚਾਰ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ [ਜੀ] ਨੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,

"ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟੋ।"

28 ਨਵੰਬਰ, 1739 ਨੂੰ ਲਾਹੋਰ ਦੇ ਮਸਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ [ਜੀ] ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਿਸੱਖ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਿਵਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ [ਜੀ] ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਯਾਦ ਿਵੱਚ ਲਾਹੋਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਿਕਲੇ ਕੇ ਕੋਲ 'ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ' ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

Excerpt from an Article in Indo-American Manch, November 2005

bhull chuk maaf karan di kirpaalta baksho Maharaj
Waheguru Jee Kaa Khaalsa Waheguru Jee Kee Fateh

Monday, February 20, 2006

Sikh students protest during French President's visit

Waheguru Jee Kaa Khaalsa Waheguru Jee Kee Fateh!

---

By SSNews, Expressindia and Tribune
Feb 18, 2006, 19:25


Hundreds of Sikh school-children proudly wearing turbans will hold a march up to the French embassy in India on Monday, a day after President Jacques Chirac's arrives in India, in protest against his country's ban on conspicuous religious symbols, including the Sikh headdress, at state schools.

"Sikhs in France are pigeonholed into a category they do not fit in," Sikh religious leader Manjit Singh told a news conference here as he announced plans for the march against France's secularity law during Chirac's visit.

Singh, a senior member of the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee and president of the Shiromani Akali Dal (Panthak), said the event aimed at drawing the French President's attention to the impasse in France over turbans, which he described as central to Sikh identity.

The protest march will be peaceful. “Our intention is to tell the French President that our identity is linked to the turban and it should not be taken away from us,” he added.

"France should accommodate the tapestry of diversity within its very rich culture. The ban on religious symbols in French schools shows that the West is trying to define who we are and expects us to live by its dictation. The march we will hold on Monday will thus not just challenge a law but the western way of thinking," he said.

Paris and its suburbs are home to the bulk of France’s Sikh population, estimated at 6,000. An estimated 300 Sikh boys attend French state schools, many of whom have now been expelled as result of this law.


---

What exactly will they be able to accomplish? If protests in France itself could accomplish nothing, if protests here in the U.S. couldn't accomplish anything, if protests anywhere accomplished nothing at all, what will the march in India do?

Well, we may not get the French to change their silly law, but at least the world will know that we haven't given up, haven't backed down, and are not about to forget.

God bless

bhull chuk maaf
Waheguru Jee Kaa Khaalsa Waheguru Jee Kee Fatehh

Saturday, February 18, 2006

To Three

Waheguru Jee Kaa Khaalsa Waheguru Jee Kee Fateh

ਅੰਗ 674
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ 5॥
ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਵੈ ਪ੍ਭੂ ਿਮਲਾਵੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸੁਨਾਵੈ॥
ਅਸਥਿਰੁ ਕਰੇ ਨਿਹਚਲੁ ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਬਹੁਿਰ ਨ ਕਤਹੂ ਧਾਵੈ॥1॥
ਹੈ ਕੋਊ ਐਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤੁ॥
ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਜੀਉ ਹੀਉ ਦੇਉ ਅਰਪਉ ਅਪਨੋ ਚੀਤੁ॥1॥ਰਹਾਉ॥
ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਕੀ ਿਨੰਦਾ ਇਨ ਿਸਉ ਪ੍ੀਿਤ ਨ ਲਾਗੈ॥
ਸੰਤਹ ਸੰਗੁ ਸੰਤ ਸੰਭਾਖਨੁ ਹਿਰ ਕੀਰਤਿਨ ਮਨੁ ਜਾਗੈ॥2॥
ਗੁਣ ਿਨਧਾਨ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਭ ਸਰਬ ਸੂਖ ਦਇਆਲਾ॥
ਮਾਗੈ ਦਾਨੁ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਨਾਨਕੁ ਿਜਉ ਮਾਤਾ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲਾ॥3॥14॥

You know who you are

Waheguru Jee Kaa Khaalsa Waheguru Jee Kee Fateh

Rub the Magic Lamp

Jap it!

Intolerance - California Style

Waheguru Jee Kaa Khaalsa Waheguru Jee Kee Fateh

We're too young to have been allowed to attend the board session.Waheguru Jee Kaa Khaalsa Waheguru Jee Kee Fateh

"Divided We Fall: Americans in the Aftermath"

Waheguru Jee Kaa Khaalsa Waheguru Jee Kee Fateh

So I found Into the Whirlwind quite some time back, but I never did remember the blog name, URL, or even the blogger. Now I realize that the Valarie Kaur linked to on everyone's {that means a lot of people} blogs is the very blog I spent a bit of time searching for.

Thanks to putting the SS news thing on my blog, I stumbled across the article Untold Story: Film on Post 9-11 America and prejudice.

Then, searching for Valarie Kaur Jee's blog on Google, I found not only what I was looking for, but a few other things that should stand as inspiration. OOH IDEA* If you Google her, you'll come up with quite a few things, but I've linked the site for the documentary below. On Bhenjee's blog itself are links to the trailers, etc.

Divided We Fall: Americans in the Aftermath

I'm sure most of you have at least heard of it, and out of those, most probably have some detailed knowledge of it. It's good. It's very, very good.

*Considering that Valarie Kaur Jee does not live very far from myself, I should suggest her for the role of motivational speaker at next month's Sikh Phulwari. This is, of course, if she has enough time. Oh that'd be cooool though, as our motivational speakers lack.. er.. the skill to motivate. Only three so far have sparked any interest in me, and two of those got to me =)

wheeeee yesterday was a good day.. and seeing as how this day arrived while at the Guruduaara Saahib, and will also be spent mostly at the Guruduaara Saahib, with camp to start, Gatkaa in between {hopefullyyy} and Keertan to finish. The Basant Darbaar's just a bit late, but I like the Shabad I've been taught, which I'll be singing with two other Bhenjee's tonight.

mm rain & coffee <3

=D {oh smilies.. when shall you enter my blog life?}

Oh so much more to say, yet not worth saying. It was cool though.. our family just chilled with Preetam Singh Uncle and Sarabjit Kaur Aunti Jee until approximately 12:30 or so? Been a while since we just sat and talked with them, and they are one of my favorite Sikh uncle/aunti couples out there. funfun.. soo many memories, so much prem. Although Aunti Jee did something she shouldn't have done.. no way I deserved that, no way at all. Which leads me to my presentation. Apparently having a different version play the powerpoint than the one it was created in, causes it to change just a tiny bit. In short, the visual presentation was a mess. *sigh* and it looked so pretty at home, too. And the speaking part? hahahaha.. I skipped a lot of stuff I was supposed to say, and the translations were a bit repetitive, but I got into the summary part. I don't think I did well at all, but that isn't helping my ego much, because people are much too kind.

You know what, I love failure. It's like one of the top cures for homai. Making a fool of myself. Doing something embarrassing. Compliments suck, though. Reminds me of the...{to be cont?}

Okay, getting sent to bed lol. ahh may Valarie Kaur Jee's work pay off.

Chardeekalaa!

Waheguru Jee Kaa Khaalsa Waheguru Jee Kee Fatehh

Friday, February 17, 2006

Islam-Sikhism - My Interaction

Waheguru Jee Kaa Khaalsa Waheguru Jee Kee Fateh

'TeraRoop11':

Waheguru Jee Kaa Khaalsa Waheguru Jee Kee Fateh

Pardon me, but I was wondering why this site is called 'The Islam-Sikhism Interfaith Site', when all that is provided is information on Islam? It seems as though this site is a call out to your Sikh brethren to correct the spread of misinformation, or to convert. However, I see nothing related to Sikhs on the site itself.

If you would care to explain, I'd be grateful.

May our ever loving Father bless you always.

bhull chuk maaf
Waheguru Jee Kaa Khaalsa Waheguru Jee Kee Fateh


'Islam-Sikhism':

Thank you for your comments.
We pray that the contents of this website highlights the truth of Islaam for you to consider.

If you have read the articles, you will find that much of it is in fact addressing the credal mistakes found in Sikhism under the spotlight of Islaam.
For example, the article entitled: The Absurdities of Reincarnation-Transmigration, you will find a thorough examination of the inevitable absurdities and contradictions that arise when critically examined.
You will further notice that the article entitled: Religious Pluralism, is a refutation of this untenable and contradictory, yet popular modern-age notion.
Hence, it is not just about Islaam; rather, it seeks to open a dialogue between Islaam and Sikhism by asking probing questions that stem from mutually-exclusive world views in order to discover the truth.

As Muslims we do not describe Allaah as father or mother, therefore, we ask that Allaah guide your heart towards the Truth of Islaam

Thanks

'TeraRoop11':

Waheguru Jee Kaa Khaalsa Waheguru Jee Kee Fateh

So I was correct in thinking that this site was created to not only to attempt to disprove fundamental Sikh concepts and beliefs, but also to attempt to show Sikhs what you believe is the truth.

Many thanks for your response, and your straightforwardness. Too many people try to cloak their actions these days, in an attempt at diplomacy.

I hope you did not take any offense at my request of our Father to bless you, but this is my belief. We our entitled to our own beliefs, to the extent of my knowledge. My faith is strong in my Waheguru, who is my Father. I must say, I pray that I find the Truth in my Father, and that He not answer your request of guiding me towards your faith - I would die without my Guru Jee.

bhull chuk maaf
Waheguru Jee Kaa Khaalsa Waheguru Jee Kee Fateh

'Islam-Sikhism':

We are here to speak plainly and not sugar coat matters insha'Allaah.
We know that our calling Sikhs will cause some to fume, others hurt; however, we sincerely believe that God only intended one religion for mankind, which must be consistent since truth itself is consistent.
This life, I'm sure you'll agree, is a test and as such, we must pass this test. It's failure is dependent upon how we worship Him and how we perceive Him. All else stems from this recognition.
We say that God must be worshipped as He has ordered us to worship Him and just as importantly, which many Sikhs fail to realise or readily dismiss, who God is.
Is he everywhere like Sikhs and Hindus believe, or is He separate and distinct, above His creation?
This is an important question since worship is established in recognising where our Creator is?
Essentially one of us has accepted a lie. We need to realise whether our concept of God is true. In this is an indication of us realising whether we are upon the singular path to truth.
We hope you've read the article on Nirgun-Sargun: http://www.geocities.com/islam_sikhism/theo/nir_1/nir1.htm

And we ask you to put aside blind prejudice and life long bias and look to this affair with an open mind, being critical and objective.

We believe the Nirgun-Sargun concept is without doubt contradictory, thus, a mistake. We do not believe God sends down irrational concepts or makes mistakes.
Surely Allaah is al-Haqq (the Truth).
We would appreciate it if you give us your feedback on the above article answering the questions we have posed.

Indeed, blind following of one's forefathers is a huge obstacle in people accepting the clear and emphatic truth from Allaah.
In the Qur'an Allaah tells us:

"When it is said to them (non-Muslims): 'Follow what has been revealed down to you from your Lord.' They say: 'Nay! We will follow what our forefathers were upon.' (What!) Even though their forefathers had no knowledge in anything nor were they guided (through revelation)." (Qur'an 2:170)

We ask that you consider our words carefully for if paradise and hell-fire are haqq, then there is no reincarnation and no second chances.
All it takes is for you to spend a week out of the rest of your life just dedicating a study session for Islam; reading the Qur'an, reading a good authentic biography of the Prophet's life (google search: ar-Raheeq al-Makhtum), and asking questions when you don't understand something.

Allaah yahdeek (May Allaah guide you)

I was just off to reply to this last e-mail, but now I realize I have to get to school !!

Quick note - it is obvious that they are attempting to convert me. It's not just life-long bias that leads me to shun Islaam as an option for me, as I've only recently actually learned anything of Sikhi. It is simply my love for Guru Jee, and my little faith in Him and His Greatness that allows me to at least attempt to be a Sikh.

I will not waver.

Waheguru

bhullchukmaaf
Waheguru Jee Kaa Khaalsa Waheguru Jee Kee Fatehhhhhh !!!!!!!

Thursday, February 16, 2006

umm.. wow?

Waheguru Jee Kaa Khaalsa Waheguru Jee Kee Fateh

I kind of don't exactly know what to say, so just see for yourselves..

http://www.geocities.com/islam_sikhism/index.htm


I've e-mailed them.

bhull chuk maaf karan di kripaalta bakshni Maharaj Jeeo
Waheguru Jee Kaa Khaalsa Waheguru Jee Kee Fatehh

Friday, February 10, 2006

Why do you kill me by turning Your back on me?

ਆਸਾ॥
Aasaa
ਕਰਵਤੁ ਭਲਾ ਨ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ॥
Karvath(u) Bhalaa N Karvat Theree
ਲਾਗੁ ਗਲੇ ਸੁਨੁ ਬਿਨਤੀ ਮੇਰੀ ॥1॥
Laag(u) Gallae Sun(u) Binthee Meree ॥1॥
ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖੁ ਫੇਿਰ ਿਪਆਰੇ॥
Hou Vaaree Mukh(u) Pher(i) Piaarae
ਕਰਵਟੁ ਦੇ ਮੋ ਕਉ ਕਾਹੇ ਕਉ ਮਾਰੇ ॥1॥ ਰਹਾੳ ॥
Karvat De Mo Kou Kaahae Kou Maarae ॥1॥ Rahaao ॥
ਜਉ ਤਨੁ ਚੀਰਿਹ ਅੰਗੁ ਨ ਮੋਰਉ ॥
Jou Than Cheereh(i) Ang N Morou
ਿਪੰਡ ਪਰੈ ਤੋਉ ਪ੍ੀਤ ਨ ਤੋਰਉ ॥2॥
Pind Parai Thou Preeth N Thorou ॥2
ਹਮ ਤੁਮ ਬੀਚੁ ਭਿੲਓ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥
Hum Thum Beech(u) Bheio Nahi Koee
ਤੁਮਿਹ ਸੁ ਕੰਤ ਨਾਿਰ ਹਮ ਸੋਈ ॥3॥
Thumeh(i) S(u) Kanth Naar(i) Hum Soee
ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਲੋਈ ॥
Kehath(u) Kabeer(u) Sunh(u) Re Loee
ਅਬ ਤੁਮਰੀ ਪਰਤੀਿਤ ਨ ਹੋਈ ॥4॥2॥35॥
Ab Thumree Partheeth N Hoee ॥4॥2॥35॥


I would rather be cut apart by a saw, than have You turn Your back on me.
Hug me close, and listen to my prayer. ||1||
I am a sacrifice to You - please, turn Your face to me, O Beloved Lord.
Why have You turned Your back to me? Why have You killed me? ||1|| Pause - and think ||
Even if You cut my body apart, I shall not pull my limbs away from You.
Even if my body falls, I shall not break my bonds of love with You. ||2||
Between You and I, there is no other.
You are the Husband Lord, and I am the soul-bride. ||3||
Says Kabeer, listen, O people:
now, I place no reliance in you. ||4||2||35||


Waheguru Jee Kaa Khaalsa Waheguru Jee Kee Fateh

Sikhtoons

Sikhtoons Interview 'Thingie' =)

My thoughts will come later.

bhull chuk maaf karnee Maharaj
Waheguru Jee Kaa Khaalsa Waheguru Jee Kee Fateh